กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เข้ารับการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

To study the nursing process for patients with coronary artery disease who undergo coronary angiography using a computerized x-ray machine before the examination, during the examination, and after the examination.

ผู้แต่ง

  • Pitiporn Phosriwangchai -Pitiporn yon

คำสำคัญ:

การพยาบาลผู้ป่วยโรคโรคหลอดเลือดหัวใจ, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ, สารทึบรังสี

บทคัดย่อ

บทนำ:  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบมากอันดับต้นๆ ของโลก หากเกิดโรคซ้ำอีกจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ง่าย การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นั้นสามารถวินิจฉัยได้แม่นยำรวดเร็ว แต่ในการตรวจต้องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจไม่ให้เร็วเกิน 65 ครั้งต่อนาทีเพื่อให้การตรวจสำเร็จและต้องฉีดสารทึบรังสีด้วยความเร็วสูง จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีอันตรายรุนแรงได้

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ก่อนตรวจ ขณะตรวจ และหลังตรวจ

วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงรายกรณีในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลขอนแก่นศึกษาในช่วงมิถุนายน 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 ราย ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ประเมินภาวะสุขภาพตาม 11 แบบแผนของกอร์ดอน ให้การพยาบาลตามทฤษฎีการพยาบาล

ผลการศึกษา: กรณีศึกษาทั้ง 2 รายในผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้การพยาบาลเป็น 3 ช่วงระยะการตรวจ คือก่อนตรวจ ขณะตรวจ และหลังตรวจ ในการพยาบาลช่วงก่อนตรวจ มีขั้นตอนการเตรียมตัวที่เหมือนกัน แต่จากการประเมินก่อนเข้าตรวจพบว่า กรณีศึกษารายที่ 1 ความดันโลหิตปกติ 132/95 mmHg ชีพจร 72-88 ครั้งต่อนาทีไม่สม่ำเสมอ แพทย์ให้ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจและให้การพยาบาลตามอาการ หลังจากนั้น 30 นาที ชีพจรลดลงเป็น 65-75 ครั้งต่อนาที กรณีศึกษารายที่ 2 ความดันโลหิตสูง 168/72 mmHg ชีพจร 72 ครั้งต่อนาที ให้กินยาลดความดันที่กินเป็นประจำและให้การพยาบาลตามอาการหลังจากนั้น 30 นาที ค่าความดันโลหิตลดเป็น 140/82 mmHg ชีพจร 65 ครั้งต่อนาที ซึ่งในขั้นตอนนี้ให้การพยาบาลแตกต่างกันตามอาการที่ประเมินได้ และเมื่ออาการผู้ป่วยคงที่จึงสามารถเข้าตรวจได้ ขณะเข้าตรวจและหลังการตรวจให้การพยาบาลเหมือนกันทั้ง 2 รายกรณี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และได้รับการวินิจฉัยทันเวลา

References

Thaiheart.org [Internet]. Coronary artery disease. [updated 2020 Dec 9; cited 2023 Dec 27]. Available from: http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/CADGuideline.pdf

World Health Organization [Internet]. The top 10 causes of death. [updated 2020 Dec 9; cited 2023 Dec 27]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Epidemiology Division, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Coronary Artery Disease (CAD) Report 2022.

Medical Informatics Subdivision, Khon Kaen Hospital [Internet]. Annual Report 2018-2023. [updated 2023 May 31; cited 2023 Dec 27]. Available from: https://www.kkh.go.th/mig_category/migkkh-manage/

Charin Auewilaijit. Angiography. 1st Edition. Bangkok: Holistic Publishing; 1999.

Thanongchai Siriaphisit. Cardiovascular Computed Tomography. 1st Edition. Bangkok: Siriwat Interprint; 2011.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-12