กรณีศึกษา การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • Chaywasan Khunudom -Khon kaen hospital

บทคัดย่อ

ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความซับซ้อน และอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่รุนแรง ทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ จึงจำเป็นต้องได้รับการประเมินอาการ การดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัดการอย่างเหมาะสม การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย ที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจต่อพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการพยาบาล นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการพยาบาลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผลการศึกษา  พบว่าผู้คลอดทั้ง 2 ราย  มีความแตกต่างด้านความรุนแรงของพยาธิสภาพ  รายแรก เกิดภาวะล้มเหลวของระบบหัวใจและหลอดเลือด มีภาวะน้ำท่วมปอดและภาวะหัวใจล้มเหลว มีผลต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์ยังน้อย จึงทำให้ทารกเสียชีวิตขณะคลอด รายที่ 2 มีการทำงานของตับผิดปกติ     มีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง และมีผลต่อทารกในครรภ์ คือ มีภาวะน้ำหนักน้อย และมีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบกำหนด ผู้คลอดทั้ง 2 ได้รับการดูแลจนปลอดภัย โดยการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโดยพยาบาลผดุงครรภ์ที่ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางในการดูแล ส่งผลให้ผู้คลอดและทารกปลอดภัย

References

Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet. 2010;376(9741):631-44.

Roberts JM, Bell MJ. If we know so much about preeclampsia, why haven't we cured the disease? J Reprod

Immunol. 2003;59(2):123-160.

Ananth CV, Keyes KM, Wapner RJ. Pre-eclampsia rates in the United States, 1980-2010: age-period-cohort

analysis. BMJ. 2013;347:f6564.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-12