กรณีศึกษา การพยาบาลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยการโค้ชผ่านสื่อมัลติมีเดีย ในสถานการณ์โคโรน่าไวรัส 2019: กรณีศึกษา 2 ราย

Nursing care for children with early developmental delays by coaching through multimedia in the coronavirus disease 2019 situation: 2 case studies

ผู้แต่ง

  • Panomgorn Chanvech -

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              เด็กที่พัฒนาการล่าช้าควรได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เริ่มแรก ยิ่งเร็วยิ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากที่สุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทำให้การมารับบริการกระตุ้นพัฒนาการ ในโรงพยาบาลขอนแก่นลดลง จากสถิติปี2562-2564 จำนวน 1,684 ราย,1,520ราย และ 1,212 รายตามลำดับ เนื่องจาก ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลเรื่องการสัมผัสเชื้อโรค และประกอบกับปัญหา การบริการ ที่ต้อง เว้นระยะห่างในการบริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  กรณีศึกษานี้ จึงได้ปรับรูปแบบและบทบาทการให้บริการ กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ล่าช้าตั้งแต่เริ่มแรกที่บ้าน โดยใช้แนวคิดการโค้ช(Coaching) ผู้ปกครอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมพัฒนาการ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ Early interention โดยใช้การโค้ช( coaching )ผ่านสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมพัฒนาการ ในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ได้แก่ ระดับพัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมและอารมณ์ ระดับความเครียดและซึมเศร้าของผู้ปกครอง โดยเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการฝึก   วิธีดำเนินการเป็นการศึกษารายกรณี จำนวน 2 ราย ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2564 – กรกฎาคม 2565ขั้นตอน ได้แก่ เลือกกรณีศึกษาแบบสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนด ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจประเมินพัฒนาการ รวบรวมข้อมูลประวัติครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการตามแผน อภิปรายผลสรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่าเด็กทั้ง 2 ราย มีระดับพัฒนาการดีขึ้น จากแบบประเมิน Denver II , TEDA4I และ DSPM โดยรายที่1 มีพัฒนาการสมวัย รายที่2 ยังมีปัญหาการพูดล่าช้ากว่าอายุจริง 6 เดือนแต่คะแนนการประเมิน PDDSQ ปกติ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ สามารถลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองได้ ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ ควรนำไปพัฒนารูปแบบ Early Intervention ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในรายที่มีความล่าช้าอย่างชัดเจน และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการโค้ช(Coaching)ให้พยาบาลคลินิกพัฒนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ   Early intervention การโค้ช(Coaching) เด็กพัฒนาการล่าช้าสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมพัฒนาการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง (Reference )

กระทรวงสาธารณสุข. (2560). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และอรชร อินทองปาน. (2558). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข,

(1), 166-177.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2559). หน่วยที่ 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 21010 (10203010) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1-7. สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; หน้า 3-(1-51).

รุ่งอรุณ บุตรศรี และคณะ.(2563). ผลของการนิเทศตามโมเดลการโค้ชแบบโกรว์ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน,26(2),84-95.

รายงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2562 . เสนอโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่ม กระทรวง คณะที่ 2

รายงานการรวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี2564 .สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

วิตมอร์, จอห์น. (2010). โค้ชชิ่งกลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ.[Coaching for performance] (วุฒินันท์ ชุมภู, ผู้แปล) (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: ภาพพิมพ์.

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.(2562).คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I).กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.(2563).รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการเป็น เวลา 5 ปีในปี 2563

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2565). พัฒนาการเด็ก. จาก https://www.happyhomeclinic.com/sp02-development.htm

https://www.youtube.com/channel/UCwcqnzqJTIZ1flBj8PH6SAg/videos (วิดีโอ TEDA 4I )

https://www.youtube.com/watch?v=sfW2mKtf9BM&list=PLOk5UpV98jPBXnbMMkTB6-EP0ZVzhE2b8 (วิดีโอ dspm)

https://www.youtube.com/watch?v=Qy-CF5NXHJI

https://www.youtube.com/watch?v=Uxubg0hcJXo

https://www.youtube.com/watch?v=okPqUw2imQU

https://www.youtube.com/watch?v=h1kEGf2zPpo

https://www.youtube.com/watch?v=JkzEs73J9I8

http://www.coachatwork.in.th/coach_knowledge4.php

https://www.leadershipforfuture.com

https://www.sasimasuk.com

https://coachnapoleonhill.com/blog/coaching/coaching

https://thelifeenricher.com/coaching-%

https://www.baanaunrak.com

https://th.rajanukul.go.th/preview-4007.html

เผยแพร่แล้ว

2023-02-01 — Updated on 2023-02-03