กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ

ผู้แต่ง

  • thinvisut srilamai -

บทคัดย่อ

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ : กรณีศึกษา 2 ราย

Nursing care in Patients Cervical Spinal Surgery: Case study

                                                  ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย พยม.*

บทคัดย่อ        

บทนำ: การบาดเจ็บของกระดูกคอเป็นภาวะที่มีภยันตรายสูงและมีแนวโน้มที่จะพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายหลังประสบอุบัติเหตุอาจมีสาเหตุเนื่องจากกระดูกคอหักหรือเคลื่อนได้ถึงร้อยละ 25 ในผู้ป่วยที่กระดูกคอบาดเจ็บ

วัตถุประสงค์:    เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ

วิธีการศึกษา: กรณีศึกษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังระดับคอ 2 ราย เลือกแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้ 11 แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระยะเวลาศึกษาเดือนสิงหาคม  -  เดือนธันวาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา: 1)กรณีศึกษาทั้ง 2 รายเป็นผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ   2)การพยาบาลประกอบด้วย การพยาบาลก่อนผ่าตัด การพยาบาลหลังผ่าตัดและการพยาบาลในระยะฟื้นฟู และการดูแลต่อเนื่อง  ผู้ป่วยรายที่1 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  8 วันแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และ ผู้ป่วยรายที่ 2 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 7 วันได้รับการส่งต่อรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และนัดติดตามผลการรักษาอีก 1 เดือน

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการศึกษานำไปพัฒนาต่อเป็นมาตรฐานการพยาบาล แนวปฏิบัติการพยาบาล คู่มือนิเทศทางคลินิก   การศึกษาการใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ

คำสำคัญ กระบวนการพยาบาล  ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ

*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2023-02-01 — Updated on 2023-02-01