ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว Effects of father’s role promoting program on support behavior and duration of exclusive breastfeeding

Authors

  • Ronnachai Khonboon นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Somporn Wattananukulkiat รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

father’s role promoting program, support behavior, duration of exclusive breastfeeding

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นคู่สามี ภรรยา ที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอดที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวน 51 คู่ เป็นกลุ่มทดลอง 26 คู่ ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนของบิดาร่วมกับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มควบคุม 25 คู่ ได้รับการพยาบาลตามปกติ ประเมินพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาโดยใช้แบบสอบถามเมื่อ 4 สัปดาห์หลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Independent t-test และ Fisher’s exact test  พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001, 95%CI=0.6960-1.1823) และระยะเวลาของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจำนวนวันนานกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001, 95%CI=3.1110-13.0489)

คำสำคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดา พฤติกรรมการสนับสนุนของบิดา ระยะเวลาของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

 

Abstract

            This quasi-experimental study aimed to compare the effect of father’s role on promoting support behavior and duration of exclusive breastfeeding at Regional Health Promoting Center 7, KhonKaen. There were totally 51 couples involved in the study.Twenty six couples werethe experimental group applied with the father’s role promoting program and received routine care. The control group, 25 couples received only the routine care. Data were collected at week 4 after birth and analyzed using independent t-test and Fisher’s exact test. The results of the experiment revealed that the behavior score of the experiment group attended the father’s role promoting program was in the highest level which was significantly greater than the control group (p<0.001, 95%CI=0.6960-1.1823). Similarly, the duration of exclusive breast feeding of the experiment group was significantly longer than the control group (p<0.001, 95%CI=3.1110-13.0489).

Keywords: father’s role promoting program, support behavior, duration of exclusive breastfeeding

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-04-25

How to Cite

1.
Khonboon R, Wattananukulkiat S. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว Effects of father’s role promoting program on support behavior and duration of exclusive breastfeeding. JNSH [Internet]. 2017 Apr. 25 [cited 2022 Dec. 1];40(1):41-52. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/81366