Return to Article Details ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว Effects of father’s role promoting program on support behavior and duration of exclusive breastfeeding Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล