ความสอดคล้องของแบบประเมินทางระบบประสาทที่ประเมินด้วย The Michigan neuropathy screening instrument (ฉบับภาษาไทย) และแบบประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวานฉบับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Authors

  • Uraiwan Chatchawan

Keywords:

Diabetic Peripheral Neuropathy, Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), DM foot assessment by the National Health Security Office, NHSO-DMF

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินทางระบบประสาท Michigan neuropathy screening instrument (MNSI) ฉบับภาษาไทย ใช้ในการคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย (Diabetic Peripheral Neuropathy: DPN) กับแบบประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ฉบับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (DM foot assessment by the National Health Security Office; NHSO-DMF)  สำหรับคัดกรองระดับความเสี่ยงของการเกิดแผล ทำการศึกษาในในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 จำนวน 380 ราย ผลการศึกษาพบว่า MNSI มีความสอดคล้องกับ NHSO-DMF ร้อยละ 80 โดยมีค่า Cohen’s Kappa อยู่ในระดับปานกลาง 0.42 (p-value <0.0001

Abstract

This study aimed to determine the agreement between the Michigan neuropathy screening instruments (MNSI), Thai version using for screening for Diabetic Peripheral Neuropathy: (DPN) and DM foot assessment by the National Health Security Office (NHSO-DMF) using for the assessment of the level of risk of foot ulceration. Three hundred eighty of DM type II patients were recruited. The results found that the agreement of MNSI and NHSO-DMF was 80%. Cohen’s kappa showed moderate agreement, which was 0.42 (p-value<0.0001).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-11-29

How to Cite

1.
Chatchawan U. ความสอดคล้องของแบบประเมินทางระบบประสาทที่ประเมินด้วย The Michigan neuropathy screening instrument (ฉบับภาษาไทย) และแบบประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวานฉบับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.). JNSH [Internet]. 2016 Nov. 29 [cited 2022 Jun. 25];39(4):33-41. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/68726