Return to Article Details ความสอดคล้องของแบบประเมินทางระบบประสาทที่ประเมินด้วย The Michigan neuropathy screening instrument (ฉบับภาษาไทย) และแบบประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวานฉบับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล