ผลการปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อการลดความเครียดขณะสอบปลายภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ของนักศึกษาพยาบาล* The effects of breathing meditation program to nursing students’ stress relief during the Maternal - newborn and midwifery1 subject final

Authors

  • ปฐมพร โพธิ์ถาวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • สาวิตรี วงคประดิษฐ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Keywords:

การปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ, ความเครียด, การสอบปลายภาค, นักศึกษาพยาบาล, practicing breathing meditation, stress, final examination, student nurses

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน  เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความเครียดก่อนและหลังปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและสถิติค่าที (Paired sample t-test) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการสอบปลายภาคก่อนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจระดับสูง (M=1.99,SD.=.43) และหลังปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจระดับปานกลาง (M=1.47, SD.=.26) ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการสอบปลายภาคหลังปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจน้อยกว่าก่อนปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=8.71, p<.01) จึงควรให้นักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเครียดในการสอบ

Abstract

This quasi-experimental research aimed to compare the stress levels of nursing students before and after completing on breathing meditation program. The participants were 33 nursing students.The questionnaires to collect the data consisted of stress assessment tool before and after completing on breathing meditation

program. Descriptive statistics such as mean and standard deviation were used to

analyze stress levels. Paired t-test was used to compare mean score of stress before and

after implementing on breathing meditation program.  The results revealed that the mean score of stress before implementing on breathing meditation program was at the high level (M=1.99, SD.=.43) and after was at the moderate level (M=1.47, SD.=.26). The mean score of stress after implementing on breathing meditation program was significant lower than the mean score of stress before implementing the program (t=8.71, p<.01). Then should give nursing students train on breathing meditation program continuously for stress relief during in testing . 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2016-12-04

How to Cite

1.
โพธิ์ถาวร ป, วงคประดิษฐ์ ส. ผลการปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อการลดความเครียดขณะสอบปลายภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ของนักศึกษาพยาบาล* The effects of breathing meditation program to nursing students’ stress relief during the Maternal - newborn and midwifery1 subject final. JNSH [Internet]. 2016 Dec. 4 [cited 2022 Jun. 25];39(4):67-74. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/48588