Return to Article Details ผลการปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อการลดความเครียดขณะสอบปลายภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 ของนักศึกษาพยาบาล* The effects of breathing meditation program to nursing students’ stress relief during the Maternal - newborn and midwifery1 subject final Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล