การเบ่งคลอดในระยะที่สองของการคลอด: ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล Maternal bearing down in the 2nd of labor: recommendations for nursing practice

Authors

  • Somjit Muangpin

Keywords:

คำสำคัญ, การเบ่งคลอดตามธรรมชาติ, การชะลอการเบ่งคลอด, ระยะที่สองของการคลอด Key words, spontaneous pushing, delayed pushing, second stage of labor

Abstract

การเบ่งคลอดตามธรรมชาติ ได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติ แต่มีข้อกังวลในความปลอดภัยต่อผู้คลอดและทารกในครรภ์    วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อ ทบทวนผลของการเริ่มเบ่งคลอดครั้งแรกและวิธีการเบ่งคลอดต่อผลลัพธ์ของการคลอด   หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ว่า การชะลอการเบ่งคลอด  ช่วยส่งเสริมการคลอดปกติ ลดการใช้สูติศาสตร์หัตถการได้ มีความปลอดภัยต่อผู้คลอด ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด  แม้ใช้เวลาในระยะที่สองนานกว่ากลุ่มที่เบ่งคลอดทันทีแต่ไม่พบการคลอดยาวนาน  ส่วนวิธีเบ่งคลอดแบบชี้นำช่วยย่นเวลาในระยะที่สองได้ แต่มีผลกระทบต่อการกลั้นปัสสาวะในระยะหลังคลอด  วิธีเบ่งคลอดตามธรรมชาติมีความปลอดภัยต่อผู้คลอด และส่งเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด คะแนนแอพการ์ในนาทีที่ 1 และ 5 สูงกว่าทารกในกลุ่มที่เบ่งคลอดแบบชี้นำ    ผู้คลอดควรได้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ ความเสี่ยง และทางเลือกในการเบ่งคลอด พยาบาลควรประเมิน เฝ้าระวังความเสี่ยง และสนับสนุนให้เบ่งคลอดตามความเหมาะสมกับสุขภาวะของแต่ละบุคคล

Spontaneous pushing is currently introduced in delivery units; but maternal and infant safety is mostly concerned to implement this procedure. The objective of this article is to review the effects of delayed pushing and spontaneous pushing on maternal and fetal outcomes. Sufficient evidence for timing and technique of maternal pushing support the practice of delayed pushing and spontaneous pushing.  Delayed pushing can promote vaginal delivery, decrease rate of operative vaginal delivery and be safe for maternal and infant health. The duration of 2nd stage of labor in delayed pushing group is longer than early pushing group; but rate of prolonged 2nd stage of labor is not significance.   Directed pushing can be effective in shortening 2nd stage of labor but may impact on urodynamic functioning.  Spontaneous pushing can improve fetal health as higher APGAR score at 1, 5 minute. Women should be informed of benefit and risk of each technique then practice on their choices.  Each women should be individually assessed and monitored of risk and supported to practice early pushing and spontaneous pushing

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Laughon Sk, Berghella V, Reddy UM, Sundaram R, Lu Z, Hoffman MK. Neonatal and maternal outcomes with prolonged second stage of labor. Obstet Gynecol 2014; 124:57-67.

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Abnormal labor. in:Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY (Eds.) Williams obstetrics. 23rd ed. Chapter 20. McGraw-Hill, New York; 2013. [Cited 30 October 2015] available from http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=350&sectionid=41680584&jumpsectionID=41684838.

Altman MR, Lydon-Rochelle MT. Prolonged second stage of labor and risk of adverse maternal and perinatal outcomes: a systematic review. Birth 2006; 33: 315-22.

Lu MC, Muthengi E, Wakeel F, Fridman M, Korst LM, Gregory KD. Prolonged second stage of labor and postpartum hemorrhage. J Matern Fetal Neonatal Med 2009; 22:227–32.

Allen VM, Baskett TF, O’Connell CM, McKeen D, Allen AC. Maternal and perinatal outcomes with increasing duration of the second stage of labor. Obstet Gynecol 2009; 113:1248–58.

Robert J, Hanson L. Best practice in second stage labor care: maternal bearing down and positioning.J Midwifery Womens Health 2007; 52:238-45.

Tuuli FH, Odibo AO, Macones GA, Cahill AG. Immediate compared to delayed pushing in the second stage of labor: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2012; 120:660-8.

Brancato R M, Church S, Stone P W. A Meta-analysis of passive descent versus immediate pushing in nulliparous women with epidural analgesia in the second stage of labor. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008; 37: 4–12.

Le Ray C, Audibert F, Goffinet F, Fraser W. When to stop pushing: effects of duration of second-stage expulsion efforts on maternal and neonatal outcomes in nulliparous women with epidural analgesia. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(4):361, e361–367.

Lai M,& Lin K, L H, Shey K, Gau M, Effects of delayed pushing during the second stage of labor on postpartum fatigue and birth outcomes in nulliparous women. J Res Nurs 2009; 17:62-70.

Gillesby E, Burns S, Dempsey A, Kirby S, Mogensen K, Naylor K, et al. Comparison of delayed versus immediate pushing during second stage of labor for nulliparous women with epidural anesthesia. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2010; 39:635–44.

Taedaengpet A, Rujiraprasert N, Chaisiwamongkol W. The effects of pushing techniques on birth outcome and postpartum fatigue among nulliparous women. Journal of nursing and healthcare 2012;30 (1) 22-31. (in Thai)

Somsripang P, Sornchai S. Comparison of childbirth preparation and pushing technique toward birth outcomes among nulliparous women. Nursing Journal of the Ministry of Public Heath 2014; 24:45-55. (in Thai)

Chaitikul S,Yusamran C,Serisathien Y, Ratinthorn A, Seeboonruang S, Effect of spontaneous pushing from squatting position on an innovative birthing seat on duration of the second stage of labor in primiparous parturients. J Nurs Sci 2012;30(3):7-14. (in Thai)

Kelly M, Johnson E, Lee V, Massey L, Purser D, Ring K, et al. Delayed versus immediate pushing in second stage of labor. MCN Am J Matern Child Nurs,2010; 35:81–88

World Health Organization. WHO Recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage.2012 [cited 30 october 2015] available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK131942/

Bloom SL,Casey BM, Schaffer JI, McIntire DD, Leveno KJ. A randomized trial of coached versus uncoachead maternal pushing during the second stage of labor. Am J Obstet Gynecol 2006; 194:10-3.

Prins M, Boxem J, Lucas C, Hutton E. Effect of spontaneous pushing versus valsalva pushing in the second stage of labour on mother and fetus: a systematic review of randomised trials. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2011; 118: 662–70.

Yirdirim G, Kizikaya K. Effects of pushing technique in birth on mother and fetus: A randomized study.Birth 2008;35:25-30.

Downloads

Published

2016-01-08

How to Cite

1.
Muangpin S. การเบ่งคลอดในระยะที่สองของการคลอด: ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล Maternal bearing down in the 2nd of labor: recommendations for nursing practice. JNSH [Internet]. 2016 Jan. 8 [cited 2023 Jan. 28];39(1):146-54. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/43773