ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแมกนีเซียมต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงหลังได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต Factors effecting subtherapeutic serum magnesium levels in severe pre-eclampsia under treated with magnesium sulfate

  • Soiy Anusornteerakul

บทคัดย่อ

This retrospective analytical research aimed to identify prevalence of subtherapeutic serum magnesium levels and its related factors among 201 pregnant women with severe pre-eclampsia admitted at Udonthani Hospital during 1 October 2012 to 31 March 2013. Data was retrieved from hospital medical records. Frequency, percentage, mean and standard deviation and  logistic regression were employed for data analysis.

Results revealed that at 2 hours after loading dose, 60.11% of the women had serum magnesium levels within therapeutic level (4-8-8.4 mg/dL) while 39.88 % were at subtherapeutic  level (<4.8 mg/dL). It was found that obesity (BMI≥30 Kg/m2) was a significant risk factor for subtherapeutic levels (p value = 0.003, OR=2.71, 95% CI:1.39-5.34), with 74.3% of all obese women were at subtherapeutic magnesium levels. Results indicated that there is a need to review MgSO4 treatment regimen to reduce subtherapeutic magnesium levels, so that treatment for severe pre-eclampsia can be improved.

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2015-09-02
การอ้างอิงบทความ
1.