ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

  • Viengmone Patthavongsa

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  พฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 91 คน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคและแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .81 เท่ากัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  มีระดับความดันโลหิตเฉลี่ยเท่ากับ155.93/97.69 มม.ปรอท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับความดันโลหิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ทีมสุขภาพควรส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อควบคุมความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2015-09-02
การอ้างอิงบทความ
1.