กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF