การพัฒนาโปรแกรมสวดมนต์ฟังเพลงเพื่อลดความเจ็บปวดและส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา

  • ขนิษฐา ดวงผุยทอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, ความปวดจากโรคมะเร็ง, รังสีรักษา, บทสวดมนต์ประกอบดนตรี, ความผาสุกทางจิตวิญญาณ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความเป็นไปได้ของโปรแกรมการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรีสำหรับลดความปวดและส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการพัฒนาโปรแกรม เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วพัฒนาโปรแกรม และขั้นการตรวจสอบโปรแกรม เป็นการประเมินความตรงตามเนื้อหาและความเป็นไปได้ของโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นเตรียม ได้แก่ การเตรียมสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยและโปรแกรม  2) ขั้นการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรี เป็นฟังบทสวดมนต์ที่มีทำนองไพเราะ วันละ 1 ครั้งๆละ ประมาณ 30 นาที ในช่วงเวลาตอนเย็นถึงช่วงเวลาก่อนนอน เป็นระยะเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และ 3) ขั้นการประเมินผล เป็นการประเมินความปวดและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ผลการตรวจสอบโปรแกรมพบว่าค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) ของคู่มือและโปรแกรมเท่ากับ 1.00 และ 0.92 ตามลำดับ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของโปรแกรมพบว่าโปรแกรมมีความสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และ มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในการปฏิบัติ จึงควรนำโปรแกรมไปใช้และศึกษาผลของโปรแกรมนี้ต่อความปวดและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาตลอดจนผู้ที่มีอาการรบกวนอื่นๆในบริบทที่คล้ายคลึงกัน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

National Cancer Institute. Cancer in Thailand [Internet]; 2018 [cited 2019 August29]. Available from: https://kku.world/fzbds. (in Thai)

Cancer unit. Srinagarind Hospital statistical report [Internet]; 2019 [cited 2019 May28]. Available from: https://kkcr. kku.ac.th. (in Thai)

American Cancer Society. Cancer facts & figures 2020 [Internet]; 2020 [cited 2020 May5]. Available from:https://kku.world/svjn3

Khumthaweeporn P. Cancer nursing and prevention. Bangkok: Hayabusa graphics; 2010. (in Thai)

Giacalone A, Quitadamo D, Zanet E, Berretta M, Spina M, Tirelli U, et al. Cancer-related fatigue in the elderly. Supportive Care in Cancer 2013;21(10): 2899-911.

Radiotherapy ward 5A, Department of special therapeutic nursing, Srinagarind Hospital. Patient Statistics 2016-2018 [Unpublished]. Khon Kaen: Khon Kean University;2019. (in Thai)

Pianbanyat K, Choowattanapakorn T. Pain and nursing care in older persons with cancer. Thai Red Cross Nursing Journal 2014; 7(1): 10-25. (in Thai)

Chuatrakul P, Panuthai S, Khampolsiri T. Fatigue among older patients with colorectal cancer. Nursing Journal 2013;40(3):62-74. (in Thai)

Rungjang S, Namjuntra R. Symptom management in patients with advanced lung cancer. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 2016;27(2):43-57. (in Thai)

Leelanuntakit S. Cancer pain management. In: Nimmaanrat S, editor. Pain & pain management. Songkhla:Chanmuangpublishing; 2009:p. 155-94. (in Thai)

Petpichetchian W. Best nursing practice in cancer care. Songkhla: Chanmuang publishing; 2011. (in Thai)

Sarashetrin A, Ratchatarom B, Chantra R, Kallaka S. Nursing interventions for relief pain in cancer patients: Meta-analysis. Journal of the Royal Thai Army Nurses 2014; 15(2): 203-9. (in Thai)

Eltumi HG, Tashani OA. Effect of age, sex and gender on pain sensitivity: A narrative review. The Open Pain Journal 2017; 10(1): 44-55.

Rego F, Nunes R. The interface between psychology and spirituality in palliative care. Journal of Health Psychology 2019; 24(3): 279-87. 15. Mehta A, Chan LS. Understanding of the concept of total pain. Journal of Hospice & Palliative Nursing 2008; 10(1): 26-32.

Sangchart B. Spiritual well-being and good death. Journal of Nursing Science and Health 2014; 37(1): 147-56. (in Thai)

Monkolittivech N, Yammeesri W. Factors predicting spiritual well-being of the elderly with chronic diseases. Journal of Nursing Science and Health 2016; 39(2): 1-11. (in Thai)

Jermrod P. Effects of prayer sound listening along with Qigong physical movement on enhancing spiritual well-being and pain relieve of chronic myalgia patients. Research Methodology & Cognitive Science 2013; 11(1): 34-44. (in Thai)

O’Brien ME. Spirituality in nursing: Standing on holy ground. 5th ed. MA: Jones & Bartlett;2014. 20. Pimsa W, Thanattheerakul C, Tangvoraphonkchai J. Spiritualneeds assessmentof adolescent with critically ill. Journal of Nursing Science and Health 2017; 40(2): 119-29. (in Thai)

Keawmanee C. Concepts and spiritual needs assessment of cancer patients. Nursing Journal of Ministry of Public Health 2019; 29(1): 1-10. (in Thai)

Panpanit L. Pain in older people: Complex problems and nursing management. Journal of Nursing Science & Health 2017; 40(3): 148-59. (in Thai)

Melzack R, Wall PD. Pain mechanism: A New theory. Science 1965; 150(3699): 971-8. 24. Melzack R, Wall PD. Pain mechanism: A New theory.PainForum 1996; 5: 3-11.

Promkittiwong C. Prayer to pay respect to Phra Sermmongkol solves bad luck. Bangkok: Pailinbooknet; 2006. (in Thai)

Utley R, Henry K, Smith L. Frameworks for advanced nursing practice and research: Philosophies,Theories,Models,andTaxonomies. New York:SpringerPublishing; 2017.

Roger ME. Nursing science and the space age. NursSci Q 1992;5(1):27-34.

Juangpanich U, Onbunreang J, lunlud J, Khansorn T, Vatanasapt P. Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients. Journal of Nurses’ Association of Thailand, North-Eastern Division 2012; 30(1): 45-52. (in Thai)

Songwatthana P. Pain & Pain management. Songkhla: Chanmuang publishing; 2009. (in Thai)

Sirirutraykha T.Musictherapyforlife.Retrieved 26August 2019.Availablefrom:http://www. happyhomeclinic.com/alt05-musictherapy.htm (in Thai)

Binson, b. Music therapy. 2nd Ed. Bangkok: V print; 2010. (in Thai)

Martin-Saavedra JS, Vergara-Mendez LD, Pradilla I, Vélez-van-Meerbeke A, TaleroGutiérrez C.Standardizing musiccharacteristics forthemanagementofpain: Asystematicreview andmeta-analysisofclinical trials.Complementary Therapies in Medicine 2018; 41: 81–9.

Chairangka S, Putwattana P, Wongvatunyu S. The effect of music on the sleep quality in breast cancer patients receiving chemotherapy. Kuakarun Journal of Nursing 2018; 25(1): 123-40. (in Thai)

Pukahuta P. The effects of therapeutic prayer on anxiety and spiritual well-being in breast cancer patient in diagnostic phase [Thesis in Master of Nursing Science]. Khon Kaen University: Khon Kaen; 2012. (in Thai)

Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: A randomized controlled trial. Int J NursStud 2010;47(11):1354-62.

BurraiF,MicheluzziV,BuganiV. Effectsoflive sax music on various physiological parameters, pain level, and mood level in cancer patients: Arandomizedcontrolledtrial.HolisticNursPract 2014;28(5):301–11.

KrishnaswamyP.NairS. Effectofmusictherapy on pain and anxiety levels of cancer patients: A pilot study. Indian Journal of Palliative Care 2016;22(3):307-11.

Songwathana P, Putara U. Effects of applied Thai music on pre and postoperative pain and anxiety. Thai Journalof Nursing Council 2007;22(2):72-86. (in Thai)

Im-erb P, Kongchoom W, Rimsueb K. The effects of music therapy on post-operative pain. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2013; 23(3): 53-62. (in Thai)

Wiriyasombat R, Pothiban L, Panuthai S, Sucamvang K, Saengthong S. Effectiveness of buddhist doctrine practice-based programs in enhancing spiritual well-being, coping and sleep quality of Thai elders. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(3): 203-18.

Cook EL, Silverman MJ. Effects of music therapy on spirituality with patients on a medical oncology/hematology unit: A mixed-methods approach. Arts in Psychotherapy 2013;40(2):239–44.

Alvarenga WA, Leite ACAB, Oliveira MS, Nascimento LC, Silva-Rodrigues FM, Nunes MDR, et al. The effect of music on the spirituality of patients: A systematic review. Journal of Holistic Nursing 2018;36(2):192-204.

Noipiang T. Perceived severity of illness, social support, spiritual well-being among breast cancer patients. [Thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2002. (in Thai)

Paloutzian RF, Ellison CW. Loneliness spiritual well-being and quality of life. In: Peplan LA, PerlmanP, editors, Loneliness: a sourcebookof current theory, researchand therapy. NewYork: WileyInterscience; 1982.

Phra Rach Sutthiyanmongkol. Karmic law: Spiritual introspection. Bangkok: Rungruang book; 2002. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-03-31
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย