ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา

  • ทรรศนีย์ นครชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: โปรแกรมการจัดการตนเอง, ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ, ภาวะโภชนาการ, รังสีรักษา

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา จำนวน 30 ราย สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 ราย ศึกษาในเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมการจัดการตนเอง แบบประเมินสภาพช่องปากและแบบประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Mann-Whitney u test และ Relative risk ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ คะแนนความรุนแรงของภาวะโภชนาการ น้ำหนักตัวและดัชนีมวลกายที่ลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และกลุ่มควบคุมมีสัดส่วนการเกิดความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบและความรุนแรงของภาวะโภชนาการระดับ 3 มากกว่ากลุ่มทดลองสูงสุด1.75 เท่าและ 7 เท่า   

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

The Global Cancer Observation.A number of new cases in 2018 [internet]. [cited 2019March 2]. Available form: http://gco.iarc.fr/today/data/ populations/764.

Koontalay A, Pranethum W. A comparative study of the program for oral care self-management on oral mucositis and quality of life of head and neck cancer patients after radiotherapy. Journal of Nursing Science & Health 2018; 41(3): 32-43. (in Thai)

Dirix P, Nuyts S, Van den Bogaert W. Radiation induced oral mucositis in patients with head and neck cancer. J Cancer 2006; 107(11): 3525-34.

Siddiqui F, Movsa B. Management of sadiation toxicity in head and neck cancers. Seminars in Radiation Oncology 2017;27(4):340-9.

Eiler J, Million R. Clinical update: prevention and management of oral mucositis in patients withcancer. Oncol Nurs 2011; 27(4): 1-16.

Ratchawong W, Chayaput P, Kimpee S, Ieumwananonthachai N. The effect of an oral self-management program on oral mucositis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy or concurrent chemoradiotherapy. Thai Journalof Nursing Council 2013; 28(1): 34-48. (in Thai)

Kuakan Ch. Effect of self-management promotion program of nutrition for fatigue in cancer patients receiving radiotherapy. Thai Journal of Nursing Council 2015;30(2): 20-32. (in Thai)

Methakanjanasak N. Self-management of end stage renal disease patient receiving hemodialyis. A thesis inpartial fulfillmentof the requirement for the degree of doctor of nursing science department of nursing. Chiang Mai University;2005.

Kraphurit A, KlaewKla J, Jongsathitpaiboon J, Phowattana A. Nutritional assessment and care in patients with head and neck cancer by nurses [internet]; 2014 (cited 2019 March 2). Available form: https://gsbooks.gs.kku. ac.th/57/grc15 /files/mmp67.pdf.

DuangkaewW. Effectsof supportive-educative nursing intervention on xerostomia and mucositis of patients with head and neck cancer receiving radiation. Prince of Songkhla University 2011;3(3):1-16 (in Thai)

Deklee N. The effectsoforal self-carepromoting program and virgin coconut oil pulling on oral mucositis in head and neck cancer patients receiving concurrent chemoradiotherapy. HCU Journal 2016;20(39):81-95. (in Thai)

Kuakan Ch. Effect of self-management promotion program of nutrition for fatigue in cancer patients receiving radiotherapy. Thai Journal of Nursing Council 2015;30(2): 20–32. (in Thai)

Van den Berg MG, Rasmussen-Conrad EL, Wei KH, Lintz-Luidens H, Kaanders JH, Merkx MA. Comparison of the effect of individual dietary counselling and of standard nutritional care on weight loss in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. Br J Nutr 2010; 104(6):872 -7.

เผยแพร่แล้ว
2021-03-31
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย