ผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการภาวะหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดต่อการกลับมารักษาซ้ำและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว

  • ชลอศักดิ์ สุชัยยะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: ผู้ป่วยโรคหืด, หืดกำเริบ, แนวปฏิบัติทางคลินิก, กลับมารักษาซ้ำ, พฤติกรรมการปฏิบัติตัว

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการภาวะหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดต่อการกลับมารักษาซ้ำและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของไอโอวา (IOWA Model of evidence-based practice to promote quality care) โดยพัฒนาแนวปฏิบัติจากขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 6 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน เป็นผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการ ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ไม่พบจำนวนการกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง 2) พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังได้รับการดูแลสูงกว่าก่อนได้รับการดูแลโดยมีการเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Hodder R, Lougheed MD, Rowe BH, FitzGerald JM, Kaplan AG, McIvor RA, et al. Management of acute asthma in adults in the emergency department: Nonventilatory management. CMAJ 2010;182(2):E55-67. doi:10.1503/cmaj.080072

Pendersen S, Reddel H, Boulet L-P. GINA 2017. Global initiative for asthma; 2018.

Figgs LW. Emergency department asthma diagnosis risk associated with the 2012 heat wave and drought in Douglas County NE, USA. Hear Lung 2019; 48(3):250-57. doi:10.1016/j.hrthng.2018.12.005

Loymans RJB, Debray TPA, Honkoop PJ, Termeer EH, Snoeck-Stroband JB, Schermer TRJ, et al. Exacerbations in adults with asthma: A systematic review and external validation of prediction models. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(6):1942-52. e15

Thai Asthma Council and Association. Guideline for diagnosis and treatment adult asthma in Thailand, 2017. Bangkok: Beyond Enterprise Co., Ltd. 2018. (in Thai)

Horsley A, Douglas G, Higgins B, Barnes N, Boyter A, Burge S, et al. British guideline on the management of asthma: A national clinical guideline. Thorax: London; 2008; 63(4): p.11–75.

Mourad ST, Elganady AA, Mohamed EE, Elgammal AM. Assessment of the effect of implementation of global initiatives for asthma (GINA) guidelines in the outcome of asthma exacerbation in the emergency department. Egypt J Chest Dis Tuberc. 2012;61(4):257–73.

Andrews KL, Jones SC, Mullan J. Asthma self management in adults: A review of current literature. Collegian 2014;21(1):33–41.

Buckwalter KC, Cullen L, Hanrahan K, Kleiber C, McCarthy AM, Rakel B, et al. Lowa model of evidence-based practice: Revisions and validation. Worldviews Evidence-Based Nurs 2017;14(3):175–82.

Registered Nurses’ Association of Ontario. Adult asthma care: Promoting control of asthma 2nd ed. Toronto, ON: Registered Nurses’ Association of Ontario; 2017.

Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. 2nd ed. China; 2010.

Jordan Z, Lockwood C, Munn Z, Aromataris E. The updated joanna briggs institute model of evidence-based healthcare. Int J Evid Based Healthc 2019;17(1):58–71.

Sirithongsuk, A. Effects of a self-efficacy promotion program on self-efficacy and preventing behavioral of acute exacerbations in asthmatic patient. Journal of Nursing Science and Health 2016;39(1):61-9. (in Thai)

Tareram J, Ua-Kit N. The effect of motivation promoting program on self-management behavior in asthmatic adult patients. Journal of Nursing and Health care 2018;36(3):221-32. (in Thai)

Sae-Tae N, Hirunchunha S, Naka K. Effect of a discharge planning program on the self-management ability of asthmatic patients attending an emergency room in the unrest area of southern Thailand. Songkla Med J 2009;27(5):359-68. (in Thai)

Dangsuwan K, Boonyoung N. Core competencies of accident and emergency nurses as perceived by nurses in hospitals under the Ministry of Public Health in the three southern border provinces. Songkla Med J 2008;26(3):227-37 (in Thai)

Newell K, Corrigan C, Punshon G, Leary A. Severe asthma: Emergency care patient driven solutions. Int J Health Care Qual Assur 2017;30(7):628–37.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-23
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)