การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ระหว่างพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย

  • เสาวลักษณ์ สุขะวัฒนะ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วาสนา ฬาวิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมพร พูลพานิชอุปถัมย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
คำสำคัญ: การทำวิจัย, พยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาโท

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ระหว่างกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย กับ การทำวิจัยของพยาบาลกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท จำนวน 262 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านอายุ ระหว่างกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำและไม่ทำวิจัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ด้านตำแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำวิจัยของพยาบาลกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความรู้ความสามารถในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทอยู่ในระดับต่ำมาก (r=.274, p<.001) ส่วนทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำวิจัยของกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท (r=-.021 ,r=.023 และ r= 0.010 ตามลำดับ, p≥0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Theplawan S, Buaphuean T, Boonthrong M. The satisfaction of the faculty of medicine Ramathibodi hospital’s staff toward routine to research project (R2R). Mahidol R2R e-Journal 2017; 4(2): 101-22. (in Thai)

Pensook J, Duangmanee D, Boonyaritipong A, Wiriyasirivaj B, Porramatikul M, Sanguandikul L, et al. Attitude, knowledge, and experience of research work of the professional nurses in faculty of medicine Vajira hospital. Vajira Med J 2012; 58(1): 31-41. (in Thai)

Suporn J, Manusirivithaya S, Kanchanabat S, Klinsmith K, Sujarita S, Sriworakun C, et al. Attitude, knowledge, and experience of research work of the supporting medical personnel in faculty of medicine Vajira hospital. Vajira Med J 2012; 56(3): 205-15. (in Thai)

Ruensaeng N, Penboon B, Penboon W. Factor influence on doing research of back office employees at Thammasat University hospital. [internet].2012.[cited2020Febuary1].Available from:https://www.hospital.tu.ac.th/km/admin/new/020517_094701.pdf. (in Thai)

Viranun V, Chuenjit P, Wongdyan P. Factors influencing research competency of professional nurses in community hospitals. Proceedings of the 3rd STOU graduate research conference; 2013 Sep 3-4; Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok. Thailand; 2013. p. 1-12.

Pingsanoi W. Factor influencing on conducting research among academic staff of health science Thammasart University. [thesis] Pathum Thani:Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2013. (in Thai)

Anekpunyakul P, Srikanlayaniwart S. Factors affecting of behavior research for faculty of medicine, Naresuan University. Naresuan PhayaoJournal2014;7(3):275-85. (inThai)

Sae-Sia W, Songwattana P, Kahawong W, Suwan S. Research conduct status and perceived barriers of research utilization in master’s prepared nurses who graduated from the faculty of nursing, Prince of Songkla University. Songkla Med J 2008; 26(5): 451-8. (in Thai)

Akerjordet K, Lode K, Severinsson E. Clinical nurses attitudes towards research, management and organization resources in university hospital: part 1. J Nurs Manag 2002; 20(6): 814-23.

Yaowaboot H. A study of the relationship between the motivation on self-development and the self-extreme of professionals nurse. [thesis] Bangkok: Srinakharinwirot University; 2012. (in Thai)

Kulpakdee R. The relationship between selected factors and nurse’s motivations for working in the ASEAN community. JRTAN 2013; 14(3):96-104. (in Thai)

Kanjanapho K. Factors associated to conducting research of nurses at a university hospital. Bangkok: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University; 2017. (Unpublished manuscript)

Sripoon N, Keawkohsaba S. Factors affecting lecturers’ conducting research of Hatyai University [internet]. 2019 [cited 2020 Febuary 10]. Available from: http://ca.hu.ac.th/doc/academic.pdf.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
สุขะวัฒนะเ, ฬาวิน ว, พูลพานิชอุปถัมย์ ส. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ระหว่างพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย. JNSH [ินเทอร์เน็ต]. 26 ธันวาคม 2020 [อ้างถึง 6 ธันวาคม 2021];43(4):135-4. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/243841
ประเภทบทความ
บทความวิจัย