กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ระหว่างพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF