ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย ความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม เพราะกลัว และความทุพพลภาพของผู้ป่วยอาการปวดหลังเรื้อรังในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

  • เหงียน ทิ ฮาย Khon Kaen University
  • เมธากาญจศักดิ์ เมธากาญจศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ทรัน นู มินธ์ ฮัง
คำสำคัญ: ภาวะทุพพลภาพ, การรับรู้ความเจ็บป่วย, ความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวและการหลีกเลี่ยง, ภาวะปวดหลังส่วนล่าง

บทคัดย่อ

          การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย ความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวและการหลีกเลี่ยง และภาวะทุพพลภาพในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังช่วงล่างจำนวน 85 คน  เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางสังคม แบบสอบถามการรับรู้ความเจ็บป่วยฉบับปรับปรุง แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวและการหลีกเลี่ยง และแบบประเมินภาวะทุพพลภาพของออสเวสทรีฉบับปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม (เมื่อต้องมีกิจกรรมทางกาย) เท่ากับ 69.4  และคะแนนความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม (เมื่อต้องทำงาน) เท่ากับ 37.3 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อภาวะปวดหลังส่วนล่างที่ชัดเจนว่า เป็นภาวะเรื้อรังและส่งผลกระทบอย่างมาก ร้อยละ 62.3ของกลุ่มตัวอย่างมีภาวะทุพพลภาพระดับรุนแรงจนถึงนอนติดเตียง และพบความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางระหว่างภาวะทุพพลภาพกับความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม (r=0.488, p<0.01) การรับรู้ว่าเป็นภาวะเรื้อรัง (r=0.378, p<0.01) การรับรู้ผลกระทบ (r=0.495, p<0.01) ภาพสะท้อนทางอารมณ์ (r=0.418, p<0.01)

          โดยสรุปพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย ความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม กับภาวะทุพพลภาพในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง พยาบาลหรือทีมสุขภาพควรให้ความสนใจตัวแปรดังกล่าว เมื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Koes BW, Van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ 2006; 332(7555):1430-34.

Ehrlich GE. Low back pain. Bulletin of the World Health Organization 2003;81(9):671-6.

Institute for Health Metrics and Evaluation. Low back pain fact sheet [Internet]. 2020 [cited 2020 May 21]. Available from https://www.ninds.nih.gov/sites/default/files/low _back_pain_20-ns-5161_march_2020 _508c.pdf.

Global Burden of Disease Study Comittee. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015;386(9995):743-800.

Igwesi-Chidobe CN, Coker B, Onwasigwe CN, Sorinola IO, Godfrey EL. Biopsychosocial factors associated with chronic low back pain disability in rural Nigeria: a population-based cross-sectional study. BMJ Glob Health 2017;2(3):e000284.

Rainville J, Smeets RJ, Bendix T, Tveito TH, Poiraudeau S, Indahl AJ. Fear-avoidance beliefs and pain avoidance in low back pain-translating research into clinical practice. Spine J 2011; 11(9):895-903.

Fritz JM, George SZ, Delitto A. The role of fear-avoidance beliefs in acute low back pain: relationships with current and future disability and work status. Pain 2001; 94(1):7-15.

Wertli MM, Rasmussen-Barr E, Held U, Weiser S, Bachmann LM, Brunner F. Fear-avoidance beliefs-a moderator of treatment efficacy in patients with low back pain: a systematic review. Spine J 2014;14(11):2658-78.

Leventhal H, Nerenz DR, Steele DJ. Illness representations and coping with health threats. In: Baum A, Taylor SE, Singer JE, editors, Handbook of psychology and health, Volume IV: Social Psychological Aspects of Health. 1st ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1984, p. 219-52.

van Wilgen CP, van Ittersum MW, Kaptein AA. Do illness perceptions of people with chronic low back pain differ from people without chronic low back pain? Physiotherapy 2013;99(1): 27-32.

Foster NE, Bishop A, Thomas E, Main C, Horne R, Weinman J, et al. Illness perceptions of low back pain patients in primary care: what are they, do they change and are they associated with outcome? Pain 2008;136(1-2):177-87.

Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018;391(10137):2356-67.

Institute for Health Metrics and Evaluation. Vietnam [Internet]. 2020 [cited 2020 May 21]. Available from: http://www.healthdata.org/vietnam.

Hulley SB. Designing clinical research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Cohen J. A power primer. Psychol Bull 1992;112(1):155-9.

Waddell G, Newton M, Henderson I, Somerville D, Main CJ. A fear-avoidance beliefs questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in chronic low back pain and disability. Pain 1993;52(2):157-68.

Williamson E. Fear avoidance beliefs questionnaire (FABQ). Aust J Physiother 2006; 52(2):149.

Moss-Morris R, Weinman J, Petrie K, Horne R, Cameron L, Buick D. The revised illness perception questionnaire (IPQ-R). Psychology & Health 2002;17(1): 1-16.

Fritz JM, Irrgang JJ. A comparison of a modified oswestry low back pain disability questionnaire and the quebec back pain disability scale. Physical Therapy 2001;81(2):776-88.

Tsang S, Royse CF, Terkawi AS. Guidelines for developing, translating, and validating a questionnaire in perioperative and pain medicine. Saudi J Anaesth 2017;11(Suppl 1):S80-9.

General stastics office, Vietnam. Stastistical data [Internet]. 2020 [cited 2020 May 21]. Available from https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=622.

Bontrup C, Taylor WR, Fliesser M, Visscher R, Green T, Wippert P-M, et al. Low back pain and its relationship with sitting behaviour among sedentary office workers. Applied Ergonomics 2019;81:102894.

Janwantanakul P, Pensri P, Moolkay P, Jiamjarasrangsi W. Development of a risk score for low back pain in office workers - a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12(1):23.

Beach TA, Parkinson RJ, Stothart JP, Callaghan JP. Effects of prolonged sitting on the passive flexion stiffness of the in vivo lumbar spine. Spine J 2005;5(2):145-54.

Chung EJ, Hur YG, Lee BH. A study of the relationship among fear-avoidance beliefs, pain and disability index in patients with low back pain. J Exerc Rehabil 2013;9(6):532-5.

Guclu DG, Guclu O, Ozaner A, Senormanci O, Konkan R. The relationship between disability, quality of life and fear-avoidance beliefs in patients with chronic low back pain. Turk Neurosurg 2012;22(6):724-31.

Nava-Bringas TI, Macias-Hernandez SI, Vasquez-Rios JR, Coronado-Zarco R, Miranda-Duarte A, Cruz-Medina E, et al. Fear-avoidance beliefs increase perception of pain and disability in Mexicans with chronic low back pain. Rev Bras Reumatol Engl Ed 2017;57(4):306-10.

Tribian A, Vinstrup J, Sundstrup E, Jay K, Bös K, Andersen LL. Physical activity during work and leisure show contrasting associations with fear-avoidance beliefs: cross-sectional study among more than 10,000 wage earners of the general working population 2018;18(1): 71.

Svensen A, Ringvold M, Bergland A. Acute low back pain - a cross sectional study: Fear-avoidance beliefs and associated characteristics. Fysioterapeuten 2011;78.

Duenas M, Ojeda B, Salazar A, Mico JA, Failde I. A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. J Pain Res 2016;9:457-67.

Salvetti Mde G, Pimenta CA, Braga PE, Correa CF. Disability related to chronic low back pain: prevalence and associated factors. Rev Esc Enferm USP 2012;46:16-23.

Klemenc-Ketiš Z. Predictors of health-related quality of life and disability in patients with chronic non-specific Low back pain. Zdravniški vestnik 2011;80:379-85.

Leysen M, Nijs J, Van Wilgen CP, Struyf F, Meeus M, Fransen E, et al. Illness perceptions explain the variance in functional disability, but not habitual physical activity, in patients with chronic low back pain: A cross-sectional study. Pain Pract 2018;18(4):523-31.

Grotle M, Foster NE, Dunn KM, Croft P. Are prognostic indicators for poor outcome different for acute and chronic low back pain consulters in primary care? Pain 2010;151(3):790-7.

Buragadda S, Aleisa ES, Melam GR. Fear avoidance beliefs and disability among women with low back pain. Neuropsychiatry (London) 2018;8(1):80-6.

Boot CR, Heijmans M, van der Gulden JW, Rijken M. The role of illness perceptions in labor participation of the chronically ill. Int Arch Occup Environ Health 2008;82(1):13-20.

Botha-Scheepers S, Riyazi N, Kroon HM, Scharloo M, Houwing-Duistermaat JJ, Slagboom E, et al. Activity limitations in the lower extremities in patients with osteoarthritis: The modifying effects of illness perceptions and mental health. Osteoarthritis Cartilage 2006; 14(11):1104-10.

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย