ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเอกสิทธิ์วิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม

  • เลียน ทิ ฮอง เดือง
  • มาริสา ไกรฤกษ์
  • บิน ดาย โฮ
คำสำคัญ: เอกสิทธิ์วิชาชีพ, การปฏิบัติการพยาบาล, เวียดนาม

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของเอกสิทธิ์วิชาชีพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเอกสิทธิ์วิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล จำนวน 180 คน ในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์และเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยเว้ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนามด้วยกระบวนการแปลย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า เอกสิทธิ์วิชาชีพในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางพยาบาลในแผนกที่ทำงาน จำนวนปีที่ทำงานเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ จำนวนปีที่ทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเว้ต่างกัน และประเภทของเวรที่แตกต่างกัน มีเอกสิทธิ์วิชาชีพแตกต่างกัน การประสานงานระหว่างแพทย์และพยาบาลและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร และด้าน
ภาระงาน มีความสัมพันธ์กับเอกสิทธิ์วิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารการพยาบาลคือ ควรเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลในการประสานงานกับแพทย์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยให้พยาบาลมีเอกสิทธิ์วิชาชีพเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Dempster JS. Autonomy: A professional issue of concern for nurse practitioners. Nurse Practitioner Forum 1994;5(4): 227-32.

Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Tsaras K. Predictors and outcomes of nurse professional autonomy: A cross-sectional study: Nurse professional autonomy. International Journal of Nursing Practice; 2018. Available from:https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijn.12711

Dempster JS. Autonomy in practice:Conceptualization, construction, and psychometric evaluation of an empirical instrument [Doctoral dissertation]. University of San Diego; 1990.

Spence LaschingerHK, Leiter MP. The impact of nursing work environments on patient safety outcomes: The mediating role of burnout engagement. J Nurs Adm2006;36(5):259-67. Availablefrom:https://doi.org/10.1097 /00005110-200605000-00019

Wade GH. Professional nurse autonomy: Concept analysis and application to nursing education. J Adv Nurs 2001; 30(2): 310-8. Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01083.x

Finn CP. Autonomy: An important component for nurses’ job satisfaction. Int J Nurs Stud 2001; 38(3): 349-57. Available from:https://doi.org/10.1016/S0020-7489(00)00065-1

Mrayyan MT. Nurses’ autonomy: Influence of nurse managers’ actions. J Adv Nurs 2004;45(3):326-36. Available from:https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02893.x

PankratzL,PankratzD.Nursingautonomyand patients’ rights: Development of a nursing attitude scale. Journal of Health and Social Behavior 1974; 15(3): 211-6. Available from:https://doi.org/ 10.2307/2137021

Bahadori A, Fitzpatrick JJ. Level of autonomy of primary care nurse practitioners. J Ame Acad Nurse Pract 2009; 21(9): 513-9. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2009.00437.x

Collins SS, Henderson MC. Autonomy: Part of the nursing role?. In Nursing Forum 1991;26(2): 23-9. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

Amini K, Negarandeh R, Ramezani-Badr F, Moosaeifard M, Fallah R. Nurses’ autonomy level in teaching hospitals and its relationship with the underlying factors: Nurses’ autonomy and relating factors. International Journal of Nursing Practice 2013; 21(1): 52-9. Available from: https://doi.org /10.1111/ijn.12210

Papathanassoglou EDE, Karanikola MNK, Kalafati M, Giannakopoulou M, Lemonidou C, Albarran JW. Professional autonomy, collaboration with physicians, and moral distress among European intensive care nurses. Am J Crit Care 2012; 21(2): e41-52. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/22381995

Iliopoulou KK, While AE. Professional autonomy and job satisfaction: Survey of critical care nurses in mainland Greece: Professional nurses’ autonomy in Greece. J Adv Nurs 2010;66(11): 2520-31. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05424.x

Georgiou E, Papathanassoglou ED, Pavlakis A. Nurse-physician collaboration and associations with perceived autonomy in Cypriot critical care nurses: Collaboration and autonomy in intensive care nurses in Cyprus. Nursing in Critical Care 2015; 22(1): 29-39. Available from:https://doi.org/10.1111/ nicc.12126

Thi ND, Deoisres W, Khummyu A. Professional autonomy and its related factors among staff nurses in public hospitals in The North of Vietnam. Journal of Nursing and Health Care 2016;34(1):179-88.

dos Santos ÉI, Grativol Aguiar Dias de Oliveira J. Social representations of nurses about professional autonomy and the use of technologies in the care of patients with wounds. Invest Educ Enferm 2016;34(2):378-86.

Baggs JG, Ryan SA, Phelps CE, Richeson JF, Johnson JE. The association between interdisciplinary collaboration and patient outcomes in a medical intensive care unit. Heart & Lung: The Journal of Critical Care 1992;21(1):18-24.

Reid C, Courtney M, Anderson D, Hurst C. Testing the psychometric properties of the Brisbane practice environment measure using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis in an australian registered nurse population: Testing a practice environment measure. International Journal of Nursing Practice 2015; 21(1): 94-101. Available from: https://doi.org/10.1111/ijn.12225

Polit DF, Hungler BP. Nursing research:Principles and method, 6th ed.; Philadelphia:Lippincott; 1999.

Cha ES, Kim KH, Erlen JA. Translation of scales in cross-cultural research: Issues and techniques. J Adv Nurs 2007; 58(4): 386-95. Available from: https://doi.org/10. 1111/j.1365-2648.2007.04242.x

Meretoja R, Isoaho H, Leino-Kilpi H.Nurse competence scale: Development and psychometric testing. J Adv Nurs 2004; 47(2):124-33.

Asuero AG, Sayago A, Gonzalez AG. The correlation coefficient: An overview. Critical Reviews in Analytical Chemistry 2006; 36(1):41-59.

Cajulis CB, Fitzpatrick JJ, Kleinpell RM. Levels of autonomy of nurse practitioners in an acute care setting. J Am Acad Nurse Pract 2007;19(10):500-7. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-7599.2007.00257.x

Maylone MM, Ranieri L, Griffin MTQ, McNulty R, Fitzpatrick JJ. Collaborationand autonomy: Perceptions among nursepractitioners. J Am Acad Nurse Pract 2011;23(1): 51-7. Available from:https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2010.00576.x

เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย