การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย* Development of Family Quality of Life Scale for Thai Families Who Have Persons with Disabilities

Authors

  • thirakorn maneerat Khon kaen university
  • Darunee Jongudomkarn Khon kaen university
  • Jiraporn Khiewyoo KKU

Keywords:

family quality of life, disabilities, tool development, psychometric evaluation.

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัด       คุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย ใช้การศึกษาแบบผสานวิธี เริ่มด้วยการสนทนากลุ่ม 31 คน วิเคราะห์จัดกลุ่มเนื้อหาจัดทำร่างโครงสร้างแบบวัด ต่อมารวบรวมข้อคำถามด้วยเทคนิคเดลฟายโดยผู้เชี่ยวชาญ 11 ท่าน ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน ทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจโดยสัมภาษณ์ 346 คนและทดสอบความเที่ยงเชิงสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา

ผลการศึกษาพบว่า แบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย มี 30 ข้อ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูบุตร ข่าวสารและสวัสดิการ และ การสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์ ส่วนผลการทดสอบความตรงและความเที่ยงให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งควรศึกษาคุณสมบัติทางจิตวิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถขยายผลใช้ในกลุ่มคนพิการที่กว้างขวางขึ้น

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตครอบครัว คนพิการ การพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณสมบัติเครื่องมือ

Abstract

The aim of this study was to describe the development of a tool to measure family quality of life of families who have persons with disabilities (FQOL-PD) in Thailand. Instrument development was conducted from mixed method design.

The initial development of the tool was based on focus group discussion with 31 family’s members who have person with developmental disabilities (DD) in Khon Kaen province then analyzed the content to formulate the offered tool variables. Next, generate the 45 items by Delphi approach with 11 scholars. Then, validated of the content with 10 experts by content validity index. Further, polishing the tool by factor analysis with 346 families. An exploratory factor analysis was used to explore the construct validity of the formulated tool. The scale’s internal consistency reliability was tested by using the Cronbach’s alpha coefficience method.

Results: The final version 30-items FQOL-PD was formed of the five factors including; family relations; family health and environment; child rearing; information and support system; and emotional and social support factors. The content and construct validity, and the reliability of the scale were found to be satisfactory.  However, future research is needed to refine and psychometric test in order to be broader measured of family quality of life for all families who have persons with disabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Trangkasombat U. Psychotherapy and family counselling. Bangkok: Sunta printing; (2011). (in Thai)

Summers JA, Poston DJ, Turnbull AP, Marquis J, Hoffman L, Mannan H, et al. Conceptualizing and measuring family quality of life. Journal of Intellectual Disability Research; 2005; 49 (10): 777-783.

. Bobes J, González MP, Bascarán MT, Arango C, Sáiz PA, & Bousoño M. Quality of life and disability in patients with obsessive-compulsive disorder. European Psychiatry; 2011; 16(4): 239-245.

. Brown RI, Geider S, Primrose A, & Jokinen NS. Family life and the impact of previous and present residential and day care support for children with major cognitive and behavioural challenges: a dilemma for services and policy. Journal of Intellectual Disability Research; 2011; 55(9): 904-917.

. Isaacs BJ, Brown I, Brown RI, Baum N, Myerscough T, Neikrug S, et al. The international family quality of life project: Goals and description of a survey tool. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities; 2007; 4: 177–185.

. Rungreangkulkij S, Tipsumniac T, Rujiraprasert N. The impact on families who have a child with cerebral palsy at home. Journal of Nursing Science & Health; 2003; 26(1): 35-43. (in Thai).

. Beach Center on Disabilities. Family quality of life scale. Beach center on disabilities. Lawrence: KS, USA; 2006.

. Brown I, Brown RI, Baum NT, Isaacs BJ, Myerscough T, Neikrug S, et al. Family quality of life survey general version. Surrey Place Centre, Toronto, Canada; 2006.

. Tang CC, Huang K, Lin C, Lin JD, Chen YC, Lou SJ, et al. Family quality of life for young children with special needs: the measurement tool development in Taiwan. Taiwan Research on Disability; 2005; 3: 33–53.

Aznar AS & Castañón DG. Quality of life from the point of view of Latin American families: a participative research study. Journal of Intellectual Disability Research; 2005, 49: 784–788.

Epstein NB, Baldwin LM, & Bishop DS. The McMaster family assessment device. Journal of Marital and Family Therapy; 1983, 9: 171–180.

Hu X, Summers JA, Turnbull A, & Zuna N. The quantitative measurement of family quality of life: a review of available instruments. Journal of Intellectual Disability Research; 2011, 10.1111/j.1365-2788.2011.01463

Turnbull AP, Summers JA, Lee SH, & Kyzar K. Conceptualization and measurement of family outcomes associated with families of individuals with intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews; 2007, 13(4): 346-356.

Wong PKS, Wong DFK, Schalock RL, & Chou YC. Initial validation of the Chinese Quality of Life Questionnaire – Intellectual Disabilities (CQOL-ID): a cultural perspective. Journal of Intellectual Disability Research; 2011, 55(6): 572-580.

. Comrey AL. A first course in factor analysis. New York: Academic Press; 1973.

. World Health Organization. International classification of functioning, disability and health. Geneva: WHO; 2011.

World Health Organization. Developing the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0. WHO/NIH Joint Project, 2010, 88(11): 815-823. Retrieved on April 6, 2014, from www.who.int/.../icf/WHODAS2.0_12items.

. Rukwong P. Suk-Sum-Bai: the quality of life of middle-aged women with a disability in Isan. [disertation]. Khon Kaen University; Khon Kaen; 2006. (in Thai).

Rungreangkulkij S et al., Mental health as perceived by Isan people. Journal Psychiatrist Association of Thailand; 2003, 48 (4): 239-249.

Downloads

Published

2014-11-25

How to Cite

1.
maneerat thirakorn, Jongudomkarn D, Khiewyoo J. การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย* Development of Family Quality of Life Scale for Thai Families Who Have Persons with Disabilities. JNSH [Internet]. 2014 Nov. 25 [cited 2022 Aug. 16];37(4):13-26. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/23949

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>