ขอเขาเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน:แนวทางการปองกันและจัดการจัดการ The Knee Osteoarthritis in Overweight and Obese Older Adults : Prevention and Management Modalities

Authors

  • Yuwadee Saraboon
  • Suparb Aree-Ue
  • Ampornpan Theeranut

Keywords:

guidelines for prevention and management, osteoarthritis of the knee, overweight and obesity

Abstract

Osteoarthritis of the knee (OA knee) is a chronic condition, which increases incidence and prevalence rate, especially in older adults. OA knee is primarily causes of disability. Overweight and obesity are the most common factors contributing to severity of the knee and causing the knee easily injured. These lead to worse prognosis and eventually the patients become disable. Therefore, risk reduction, overweight and obesity, for developing OA knee is vital to reduce disability among older adults. This article provides the modalities for prevention and management of OA knee in overweight and obese older adults, which may be helpful for health care providers to direct their practices for prevention and management OA knee in the targeted population. Ultimately, the older adults with OA knee are expected to improve functional ability due to increasing joint movement, decrease pain and disability, and increase quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Saraboon Y, Aree-Ue S, Theeranut A. ขอเขาเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน:แนวทางการปองกันและจัดการจัดการ The Knee Osteoarthritis in Overweight and Obese Older Adults : Prevention and Management Modalities. JNSH [Internet]. 2014 May 30 [cited 2022 Aug. 16];36(3):149-60. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18371

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>