Return to Article Details ขอเขาเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน:แนวทางการปองกันและจัดการจัดการ The Knee Osteoarthritis in Overweight and Obese Older Adults : Prevention and Management Modalities Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล