กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขอเขาเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน:แนวทางการปองกันและจัดการจัดการ The Knee Osteoarthritis in Overweight and Obese Older Adults : Prevention and Management Modalities ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF