การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล: ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Lesson learned from Child Development Demonstration Center Model: Faculty of Nursing, Khon Kaen University)

Authors

  • Supannee Sumlek
  • Jintana Tangvoraphonkchai
  • Nilawan Chantapeeda
  • Keawpun Kangandee

Keywords:

การถอดบทเรียน ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก สถาบันการศึกษาพยาบาล lesson learned, child development demonstrative Center, nursing academic institution

Abstract

การถอดบทเรียนการดำาเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย โดยการทบทวนและสังเคราะห์ประสบการณ์การดำาเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์ฯ 2 คน นักวิชาการ 2 คน พยาบาล 1 คน ครูพี่เลี้ยง 28 คน แม่ครัว 1คน ผู้ปกครองเด็ก 11 คน และนักศึกษา 10 คน สะท้อนภาพปัจจัยนำาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าความถี่ ร้อยละและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การดำาเนินงานที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ ด้านปัจจัยนำาเข้า คณะฯ มีนโยบายและแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กอย่างชัดเจน การบริหารจัดการขึ้นตรงกับคณบดี ผู้บริหารและบุคลากรมีประสบการณ์การดูแลเด็ก ด้านกระบวนการ ศูนย์ฯ มีเครื่องมือและแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็กอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมและประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก รวมทั้งการบูรณาการเรียนการสอนในการดำาเนินงาน ตลอดจนดำาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำาผลงานวิจัยมาพัฒนางาน สิ่งสำาคัญยิ่งคือความ ร่วมมือร่วมใจของทีมงาน ด้านผลลัพธ์ พบว่าเด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักวิชาการ มีชุดกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพเด็กตามพัฒนาการ เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นในศูนย์ฯ ผู้ปกครองไว้วางใจและให้การยอมรับด้านการดูแลสุขภาพเด็ก การถอดบทเรียนสะท้อนถึงความสำาเร็จของทีมบริหารงานของศูนย์ฯ และบุคลากรผู้ปฏิบัติ ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย นำาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายการเป็นศูนย์เรียนรู้และผู้นำาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพให้กับศูนย์เด็กเล็กอื่นในชุมชนและสังคม

The lesson learned of the Child Development Demonstrations centre, Faculty of Nursing, Khon Kaen University was a part of the study regarding the lesson learned of a childcare centre under the supervision of the nursing academic institutions in Thailand. The study is conducted by reviewing and analyzing the previous working experiences in the childcare centre. The information providers in the study include 2 executive members, 2 professors, 1 nurse, 28 nannies, 1 chef, 11 parents and 10 students. The study reflects the input factors, process and outcomes. The data were collected by both quantitative and qualitative methods. Frequency and percentage are employed in quantitative analysis. Qualitative analysis is performed by content analysis. The successful operations, input factor included the explicit health promotion policies and supporting plan developed by the faculty; line of organization is direct under the dean; the executive members, and experienced staffs. For the process, the childcare centre has tools concrete practice guidelines of child’s health promotion; The system of improving the efficiency of the nannies; the quality control from both within the organization and from outside: the integration of learning and teaching; the consistent conduction of research and use. Results from those research to improve the work of the childcare centre, and prominence the cooperation and participation of all the staffs. The outcomes are indicated by the children at the childcare centre receives health promotion based on the theory; The module of child’s development, the source of learning about child health promotion; the continuity of research project within the centre; and the parents trust and accept about child health care. The lesson learned reflects the achievement of the executive board and staffs at the childcare centre in terms of health promotion in young children. The achievement leads to a submission of the childcare centre as a learning centre and the network leader in health promotion for the other childcare centre in communities and society.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Sumlek S, Tangvoraphonkchai J, Chantapeeda N, Kangandee K. การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล: ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Lesson learned from Child Development Demonstration Center Model: Faculty of Nursing, Khon Kaen University). JNSH [Internet]. 2012 May 8 [cited 2022 Oct. 7];34(4):1-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/1390