กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล: ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Lesson learned from Child Development Demonstration Center Model: Faculty of Nursing, Khon Kaen University) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF