การใช้หลักการคัมภีร์ศาสนาเพื่อการดูแลจิตวิญญาณ ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมตะวันตก (Religious Doctrine: How to Apply it into Spiritual Care in Western Traditional Context)

Authors

  • Patchanee Somkumlung
  • Phensiri Dumrongpakapakorn

Keywords:

คัมภีร์ศาสนา การดูแลจิตวิญญาณ bible, spiritual care

Abstract

หลักการที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนา วรรณกรรมโบราณของชาวตะวันตก ที่คริสตชนเชื่อว่านี่คือถ้อยคำาของพระผู้เป็นเจ้า ดลใจให้มนุษย์บันทึกไว้ แม้จะมีความเก่าแก่หากแต่มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในทุกด้าน และคงความทันสมัย อธิบายได้ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ สาระหลักตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการความรักแบบไม่มีเงื่อนไข การได้รับการอภัย ความหวังในชีวิตหลังความตายหรือภราดรภาพ ความต้องการที่พึ่งอันประเสริฐ ความหมายและเป้าหมายในชีวิต ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิญญาณ ทำาให้เกิดความผาสุกสงบ นอกจากนี้ยังมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ทำาให้มนุษย์ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค อันตรายจากการติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี การศึกษาหลักการคัมภีร์ศาสนาอย่างลึกซึ้งจึงไม่เพียงแต่ทำาให้เราเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมของผู้รับบริการชาวตะวันตกเท่านั้น แต่ยังทำาให้ค้นพบหลักการที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างในปัจจุบันสมัยได้

The Bible is an ancient literature, and Christians believe it was the words of God. All scriptures were given by the inspiration of God, and are profitable for human needs. It is related to modern science discipline. The core concept of all doctrines is profitable for human spiritual needs such as unconditional love, forgiveness, hope in eternal life, perfect support, and meaning and purpose of life. So if an individual exercises oneself in godliness, the individual will be a spiritual well being character. In addition, the religious doctrine contains many laws of health promotion and health prevention. Those laws protected ancient human beings from epidemical diseases, severe infection and the absence of disease or infirmity A deep study of the holy Bible not only makes everyone understand western traditional context but also makes him/her wise and profitable for mankind in the present time.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-08

How to Cite

1.
Somkumlung P, Dumrongpakapakorn P. การใช้หลักการคัมภีร์ศาสนาเพื่อการดูแลจิตวิญญาณ ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมตะวันตก (Religious Doctrine: How to Apply it into Spiritual Care in Western Traditional Context). JNSH [Internet]. 2012 May 8 [cited 2022 Dec. 3];34(4):93-101. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/1389