กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้หลักการคัมภีร์ศาสนาเพื่อการดูแลจิตวิญญาณ ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมตะวันตก (Religious Doctrine: How to Apply it into Spiritual Care in Western Traditional Context) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF