สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (Self-Efficacy of AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy)

Authors

  • Sirina Satthapisit
  • Wongsa Laohasiriwong
  • Suwanna Boonyaleepun
  • Pattara Sanchaisuriya
  • Ploenta Siripakharn
  • Somjai Puttapitukpol
  • Wanlop Jaidee

Keywords:

สมรรถนะแห่งตน ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ self-efficacy, AIDS patients receiving antiretroviral therapy

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ และปัจจัยพยากรณ์สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างน้อย 6 เดือนที่มารับการรักษาที่คลินิคโรคติดเชื้อในระหว่างช่วงทำาการศึกษา จำานวน 177 ราย เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ และแบบสอบถามความวิตกกังวล และความซึมเศร้าฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ปัจจัยการทำานายสมรรถนะแห่งตน ด้วยสถิติ Multiple regression ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (x= 3.27±=0.37) และมีสมรรถนะแห่งตนทุกด้านอยู่ในระดับสูง ในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (x= 3.39±=0.38) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (x= 3.30±=0.57) ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (x=3.23±=0.57) ด้านการจัดการกับความเครียด (x=3.18±=0.57) ด้านโภชนาการ (x= 3.12±=0.58) และด้านการทำากิจกรรมและการออกกำาลังกาย (x= 2.94±=0.64) ส่วนปัจจัยพยากรณ์สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีสถานภาพสมรสคู่จะมีสมรรถนะแห่งตนตำ่ากว่าผู้ที่เป็นโสด (b= -3.40, p= 0.04) ความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้สมรรถนะแห่งตนลดลง (b=-0.66, p< 0.01)เช่นกัน และความซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้สมรรถนะแห่งตนลดลง (b=-0.84, p < 0.01) โดยมีอำานาจการทำานายความแปรปรวนสมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ได้ ร้อยละ 24

The purpose of this study was to assess the level of self-efficacy in AIDS patients receiving ART and to determine predictive factors affecting self-efficacy in AIDS patients. Our sample of 177 AIDS patients were all AIDS patients who had been receiving ART for at least 6 months and had visited our infectious clinic during the study period. Data were collected using: The Perceived Self-Efficacy for Receiving Antiretroviral Therapy Scale (PSEARTS) and Thai Hospital Anxiety and Depression Scale (Thai HADS). The multiple regression was used to identify factors relating to self-efficacy. The findings indicated that the level of self-efficacy of AIDS patients receiving ART was high (x= 3.27, S.D. = 0.37), as were all other individual aspects including health responsibility (x=3.39, S.D. = 0.38), spiritual development (x= 3.30, S.D. = 0.57), interpersonal relationships (x=3.23, S.D. =0.57), stress management (x= 3.18, S.D. = 0.57), nutrition (x= 3.12, S.D. = 0.58) and physical activity and exercise (x= 2.94, S.D. = 0.64). Factors predicting self-efficacy of AIDS patients receiving ART were marital status, anxiety and depression. AIDS patients who were married had lower self-efficacy than single patients (b= -3.40, p= 0.04), as did those who had high anxiety levels (b=-0.66, p< 0.01). Patients with high depression scores also had lower levels of self-efficacy (b= -0.84, p<0.01). The prediction ability of self-efficacy to AIDS patients receiving antiretroviral therapy was 24%.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-05-08

How to Cite

1.
Satthapisit S, Laohasiriwong W, Boonyaleepun S, Sanchaisuriya P, Siripakharn P, Puttapitukpol S, Jaidee W. สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (Self-Efficacy of AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy). JNSH [Internet]. 2012 May 8 [cited 2022 Dec. 3];34(4):74-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/1387