ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอด ความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด (The Relationships Between Fear of Childblrth,Labour Pain and Postpartum Fatigue)

  • Chanidapa Neumpadcha
  • Soiy Anusornteerakul
  • Supunnee Ungpansattawong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอด ความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด จำานวน 118 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์และให้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความกลัวในระหว่างเจ็บครรภ์คลอด มาตรวัดระดับความเจ็บปวดเปรียบเทียบด้วยสายตา และแบบประเมินความเหนื่อยล้าในมารดาหลังคลอด วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความกลัวการคลอดมีความสัมพันธ์กับความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.389 และ 0.334) ส่วนความเจ็บปวดในระยะคลอด มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าหลังคลอดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.167)

The purpose of this research was to study the relationships between fear of childbirth, labour pain and postpartum fatigue. The participants were 118 pregnant women in the first stage of labour from July to September 2011 by interview and questionaire answer. The instruments consist of the demographic data form, delivery fear scale, visual analogue scales, and The modified postpartum fatigue symptom checklists. The relationships were analyzed using Pearson’s correlation .The result of this research findings that fear of childbirth was significantly correlated with labour pain and postpartum fatigue at 0.001 level (r = 0.389, 0.334), while labour pain was significantly correlated with postpartum fatigue at 0.05 level (r = 0.167)

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2012-05-08
การอ้างอิงบทความ
1.
Neumpadcha C, Anusornteerakul S, Ungpansattawong S. ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอด ความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด (The Relationships Between Fear of Childblrth,Labour Pain and Postpartum Fatigue). JNSH [ินเทอร์เน็ต]. 8 พฤษภาคม 2012 [อ้างถึง 1 ธันวาคม 2021];34(4):56-4. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/1383
ประเภทบทความ
บทความวิจัย