ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) Effects of an evidence-based nursing model on mobilization promoting of critically ill patients (PILOT STUDY)

Authors

  • ปิยะนุช สุทำมา 0866391774
  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร

Keywords:

การเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต, Early mobilization, mobility, critical ill

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานำร่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของ Soukup (2000) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา และนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 8 ราย วิเคราะห์ผลระดับการเคลื่อนไหวของร่างกาย จากเครื่องมือ ICU Mobility Scale  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากเครื่องมือ Medical Research Council ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังทำกิจกรรมการส่งเสริมการเคลื่อนไหวผู้ป่วย มีระดับของระดับการเคลื่อนไหวเท่ากับ 0 และ 4.75 ตามลำดับและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เท่ากับ 3.75 และ 4.12 ตามลำดับ สรุปผู้ป่วยมีระดับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยวิกฤตปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ในระหว่างทำกิจกรรม

 

ABSTRACT

The pilot study was purpose of to develop and study the results of Evidence-Based Nursing Model on Mobilization Promoting of Critically Ill Patients. Development of the Evidence-Based Nursing Model of Soukup (2000) as a conceptual framework for development. They were piloted with 8 critically ill patients. The level of the body movement was analyzed by ICU Mobility Scale and muscle strength was analyzed by Medical Research Council.  The results found according to the mean scores of before and after doing activity on mobilization promoting of critically ill patients were 0 and 4.75 and MRC were 3.75 and 4.12, respectively. Conclusion the level of body movement and muscle strength of the patients increased. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hthainun T, Supattra A, Promoted Mobility in Critical ill patients. In Rungsun P (editor) Critical Care Sungklanakarin : Faculti of medicine ,Sungklanakarin university ; 2012. p619-626.
2. Vollman KM. Understanding critically ill patients hemodynamic response to mobilization: Using the evidence to make it safe and feasible. Critical care nursing quarterly 2013; 36(1): 17-27.
3. Amidei C. Mobilisation in critical care: a concept analysis. Intensive and critical care nursing 2012; 28(2): 73-81.
4. Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS, Nigos C, Pawlik AJ, Esbrook CL , et al.. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet (London, England) 2009; 373(9678): 1874-1882.
5. Kutsuzawa T, Sato M, Takahashi N, Matsuki H, Inokuchi S. Incidence rate and risk factors for muscle weakness in emergency ICU. Journal of the Japanese Society of Intensive Care Medicine ,2011;18(4): 647-650.
6. Pashikanti L, Von Ah D. Impact of early mobilization protocol on the medical-surgical inpatient population: an integrated review of literature. Clinical Nurse Specialist 2012; 26(2): 87-94.
7. Dang SL. ABCDEs of ICU: early mobility. Critical care nursing quarterly 2013; 36(2): 163-168.
8. Berry A, Beattie K, Bennett J, Cross Y, Cushway S, Hassan A, et al. Physical Activity and Movement: A Guideline for Critically Ill Adults. Agency for Clinical Innovation 2014.
9. Li Z, Peng X, Zhu B, Zhang Y, Xi X. Active mobilization for mechanically ventilated patients: a systematic review. Archives of physical medicine and rehabilitation 2013; 94(3): 551-561.
10. Tilokskulchai, F. Evidence-based nursing: Principle and method. 4th ed. Bangkok: Pre-One Ltd; 2008
11. Adler J, Malone D. Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review. Cardiopulmonary Physical Therapy Journal (American Physical Therapy Association, Cardiopulmonary Section) 2014; 23(1): 5-13.
12. Burtin C, Clerckx B, Robbeets C, Ferdinande P, Langer D, Troosters T, et al. Early exercise in critically ill patients enhances short-term functional recovery. Critical care medicine 2009; 37(9): 2499-2505.
13. Stolbrink M, McGowan L, Saman H, Nguyen T, Knightly R, Sharpe J, et al. The Early Mobility Bundle: a simple enhancement of therapy which may reduce incidence of hospital-acquired pneumonia and length of hospital stay. Journal of Hospital Infection 2014; 88(1): 34-39.
14. Drolet et al. Move to improve: the feasibility of using an early mobility protocol to increase ambulation in the intensive and intermediate care settings. Physical therapy 2013; 93(2): 197-207.
15. Dammeyer JA, Baldwin N, Packard D, Harrington S, Christofferson B, Christopher J, et al. Mobilizing outcomes: implementation of a nurse-led multidisciplinary mobility program. Critical care nursing quarterly 2013; 36(1): 109-119.
16. King L. Developing a progressive mobility activity protocol. Orthopaedic Nursing 2012; 31(5): 253-262.
17. Zomorodi M, Topley D, McAnaw M. Developing a mobility protocol for early mobilization of patients in a surgical/trauma ICU. Critical care research and practice, 2012.
18. Dammeyer J, Dickinson S, Packard D, Baldwin N, Ricklemann C. Building a protocol to guide mobility in the ICU. Critical care nursing quarterly 2013; 36(1): 37-49.
19. Timmerman R A. A mobility protocol for critically ill adults. Dimensions of Critical Care Nursing 2007; 26(5): 175-179.
20. Vollman KM. Understanding critically ill patients hemodynamic response to mobilization: Using the evidence to make it safe and feasible. Critical care nursing quarterly 2013; 36(1): 17-27.
21. Hodgson C, Needham D, Haines K, Bailey M, Ward A, Harrold M, Young P, et al. Feasibility and inter-rater reliability of the ICU Mobility Scale. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care 2014; 43(1): 19-24.
22. Hodgson CL, Stiller K, Needham DM, Tipping CJ, Harrold M, Baldwin CE, et al. Expert consensus and recommendations on safety criteria for active mobilization of mechanically ventilated critically ill adults. Critical Care 2014; 18(6): 658
23. Kalisch BJ, Lee S, Dabney BW. Outcomes of inpatient mobilization: a literature review. Journal of clinical nursing 2014; 23(11-12): 1486-1501.
24. Amidei C. Measurement of physiologic responses to mobilisation in critically ill adults. Intensive and Critical Care Nursing 2012; 28(2): 58-72.
25. Hunter A, Johnson L, Coustasse A. Reduction of intensive care unit length of stay: the case of early mobilization. The health care manager 2014; 33(2): 128-135.
26. Sutamma P, Theeranut A. Nursing innovation to promoting early mobilization in critically ill patients. Journal of Nursing Science and Health 2015; 38: 34-42.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

1.
สุทำมา ป, ธีรานุตร อ. ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) Effects of an evidence-based nursing model on mobilization promoting of critically ill patients (PILOT STUDY). JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2022 Dec. 2];41(1):56-65. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/110281