Return to Article Details ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) Effects of an evidence-based nursing model on mobilization promoting of critically ill patients (PILOT STUDY) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล