แบบฟอร์มสัญญาการวิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ชนินาถ สุริยะลังกา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: การวิจัยทางคลินิก, แบบฟอร์มสัญญาการวิจัย

บทคัดย่อ

            มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการให้บริการวิจัยทางคลินิกแก่แหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย  กองบริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน การดำเนินการทำวิจัยทางคลินิกจะต้องจัดทำสัญญาการจ้างวิจัย เพื่อเป็นการผูกพันกันทั้งสองฝ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในสัญญา และมีผลบังคับในทางกฎหมาย ดังนั้น สัญญาการจ้างวิจัยจึงต้องมีเนื้อหาที่คลอบคลุม ในการจัดหายาหรืออุปกรณ์ สิทธิในผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การประกันภัยอาสาสมัคร จริยธรรมการวิจัยในคน รวมทั้งการระงับข้อพิพาท เป็นต้น

            จากการให้บริการวิจัยทางคลินิก พบว่าบางแหล่งทุนไม่มีสัญญาการจ้างวิจัยทางคลินิก ดังนั้น กองบริหารงานวิจัยจึงจัดทำแบบฟอร์มสัญญาการวิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้เป็นสัญญาการจ้างวิจัยทางคลินิก ในกรณีที่แหล่งทุนไม่มีสัญญาจ้างวิจัย โดยแบบฟอร์มสัญญาฯ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื้อหาในแบบฟอร์มสัญญาฯ จะใช้การเขียนตามสัญญาทางกฎหมายและเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถใช้เป็นสัญญาที่ผูกพันคลอบคลุมทางกฎหมายได้และใช้ภาษากลางที่เข้าใจได้ง่ายกับทุกแหล่งทุน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้จะนำแบบฟอร์มสัญญาฯ ไปใช้เข้าใจได้ยาก โดยบทความนี้จะสรุปเนื้อหาในแต่ละข้อของแบบฟอร์มสัญญาการวิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล (Clinical Trial Agreement Form, Mahidol University) เพื่อให้ผู้นำไปใช้เข้าใจได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ในแบบฟอร์มสัญญาฯ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

แพทยสภา. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จากhttps://tmc.or.th/service_law02_17.php

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 3337/2561 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3798/2562 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

พนิตนาถ เย็นทรัพย์. (2558). กฎหมายธุรกิจ (Business Law). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ก ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๐

วิชัย โชควิวัฒน (2560). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 1.นนทบุรี : สามดีพริ้นติ้ง อีควิปเมนท์

สมคิด บางโม (2558). กฎหมายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : พัฒนวิทย์การพิมพ์

หนังสือกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78.016/3231 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แบบฟอร์มมาตรฐาน Clinical Trial Agreement มหาวิทยาลัยมหิดล

อัครวิทย์ สุมาวงศ์. (2549) คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา. กรุงเทพฯ : กรุงสยามพริ้นติ้งกรุ๊ป
เผยแพร่แล้ว
2021-08-26
ประเภทบทความ
บทความทางวิชาการ