This is an outdated version published on 2024-03-05. Read the most recent version.

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • บุญรัตน์ เกตุวร โรงพยาบาลโพนทอง

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก, การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและประเมินผลลัพธ์แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง  

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Mutual collaborative action research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็น(1) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลโพนทอง 25 คน (2) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 11 คน และ 3) ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก 6 คน ดำเนินตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก แบบประเมิน แนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย : แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะไข้เลือดออกประกอบด้วยการวัดไข้ การทำ Touniquet test การติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติ การให้การดูแลรักษาตามอาการ การให้คำแนะนำ แจกเอกสารแผ่นพับ และ 2) การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกเมื่อรับไว้ในโรงพยาบาลประกอบด้วย (1) การจัดโซนรับผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดภายในหอผู้ป่วย (2) การประเมินอาการ (3) การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก 3 ระยะ ได้แก่ระยะไข้ ระยะวิกฤติ/ช็อก และระยะฟื้นตัว (4) การวางแผนจำหน่าย และ (5) การติดตามผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลทางโดยนัดติดตามอาการทางโทรศัพท์หรีอในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์จะนัดมาดูอาการ 1 สัปห์ดาหลังจำหน่าย

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์เป็นแนวทางให้พยาบาลป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และเสียชีวิตได้

References

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ.ศ. 2564. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2564.

โรงพยาบาลโพนทอง. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2565. ร้อยเอ็ด. โรงพยาบาลโพนทอง; 2565.

Bureau of Epidemiology. Dengue fever situation in Thailand [Internet]. 2022 [cited 2023 Jul 12]. Available from: http://www.ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161 a8cdf4ad2299f6d23/fles/Report/Annual%20Report/pdf

สุเนตรา แก้ววิเชียร, รศนา วลีรัตนาภา, ศิริพร สังขมาลย์, สุภาพร บัวบาน, ผาณิตา ปานเงิน. ผลของการใช้แบบประเมินการคัดกรองโดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตร่วมกับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกต่อผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. วารสารกรมการแพทย์. 2565;47(2):78-85.

Bureau of Epidemiology. Dengue fever situation in Thailand [Internet]. 2018 [cited 2023 May 12]. Available from: http://www.ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/fles/Report/Annual%20Report/pdf

Kulayanaroojj S and Vangveeravong. Diagnosis and treatment of dengue hemorrhagic fever for doctor. Bangkok: Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2018.

National Health and Medical Research Council. How to put the evidence into practice: implementtation and dissemination strategies [Internet]. 2000 [cited 2023 August 29]. Available from: https://www.nhmrc.gov.au/sites/default/files/20 18-03/how-to-put-the-evidence-into-practice-implementation-and-dissemination.pdf

ฉวีวรรณ ธงชัย. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก มหวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสภาการพยาบาล. 2551;20(2):63-76.

ฟองคำ ดิลกสกุลชัย. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์: หลักการ: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล; 2549.

Registered Nurse Association of Ontario. Nursing best practice guideline shaping the future of nursing: Assessment & management of pain supplement [Internet]. 2002 [cited 2023 April 15]. Available from: http:// www.mao.org

วนิดา ตันตาปกุล, สุชาตา วิภวกานต์. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลกระบี่. Krabi Medical Journal. 2561;2(1):29-40.

รุ่งวิภาษ์พร เอี้ยวกฤตยากร, ภาวิตา วิภวกานต์, อรกมล จิรกิจประภา, ศรีสุดา เกษศรี, รณวีร์ ยอดวารี, ผกาทิพย์ ทองพลาย. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต. วารสารวิซาการแพทย์เขต 11. 2561;32(2)1105-14.

วนิดา แสนพุก. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลนครพนม. วารสารโรงพยาบาลนครพนม. 2556;1(1):16-28.

สุวิมล บึงกาญจนา. ผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อภาวะแทรกซ้อนความรุนแรงของโรคและผลการรักษาในผู้ป่วยไข้เลือดออกเด็ก โรงพยาบาลบึงกาฬ. วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. 2563;4(7):194-203.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-05

Versions