การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจ สำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา เวียงนนท์ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

คำสำคัญ:

การวางแผนจำหน่าย, การเสริมสร้างพลังอำนาจ, ผู้สูงอายุ, โรคปอดอักเสบ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พัฒนารูปแบบ และประเมินผลรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคปอดอักเสบ

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคปอดอักเสบ และพยาบาลวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มก่อนทดลองและหลังทดลอง ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2566 การดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะศึกษาสภาพปัญหา ระยะการพัฒนา และระยะทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Percentage difference

ผลการวิจัย : สภาพปัญหาพบทั้งด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ รูปแบบการวางแผนจำหน่ายประกอบด้วยขั้นตอน (1) การประเมินปัญหาของผู้ป่วยและผู้ดูแล (2) การกำหนดข้อวินิจฉัย (3) การวางแผนการจำหน่าย (4) การปฏิบัติตามแผน และ (5) การประเมินผลการวางแผนจำหน่าย และหลังการพัฒนา พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคปอดอักเสบมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยรวมเพิ่มขึ้น 56.73% และความพึงพอใจต่อรูปแบบการวางแผนจำหน่ายฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =4.17, SD.=0.39)

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีการรับรู้สมรรถนะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำไปใช้ในเพื่อพัฒนางาน

References

กลุ่มระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข. รายงานประจำปีสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2565. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา; 2565.

กองการพยาบาล. คู่มือการจัดการบริการพยาบาลจากหลักการสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2539.

อุ่นเรือน กลิ่นขจร, สุพรรษา วรมาลี. คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอักเสบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2563.

ปารยะ อาศนะเสน. คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [อินเตอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2566]. เข้าถึงได้จาก : https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=287

กระทรวงสาธารณสุข. คลังความรู้สุขภาพ [อินเตอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2566]. เข้าถึงได้จาก : http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=488

สุรีย์ ธรรมิกบวร. การพยาบาลองค์รวม: กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส; 2554.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4. กรุงเทพฯ: หนังสือวันดี; 2561.

นพพรพงศ์ ว่องวิทย์การ, ขวัญตา กล้าการนา. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุทัยธานี. วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร. 2563;24(1):63-73.

นันทกาญจน์ ปักษี, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, สุปรีดา มั่นคง, สิริรัตน์ ลีลาจรัส. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ความเครียด การปรับตัว และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับของญาติผู้ดูแล. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2559;22(1):65-80.

อมรวดี สินเจริญ. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [วิทยานิพนธ์]. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์; 2556.

Chen-T C. A fuzzy approach to select the location of the distribution center. Fuzzy Sets and Systems. 2001;118(2):65-73.

นิรัตน์ อิมามี. แนวทางการประเมินแผนงานโครงการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2549.

วิจิตร ศรีสุพรรณ. การวิจัยทางการพยาบาล: หลักการและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.

Mckeehan E M. Continuing care: A Multidisciplinary Approach to discharge planning. St. Louis: The C.V.Mosly; 1981.

Kanter R M. Men and Women of the corporation. New York: Basic Book; 1977.

ชนากานต์ แท้วิริยะกุล, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคปอดอักเสบ สถาบันโรคทรวงอก. วารสารพยาบาล. 2563;69(3):35-43.

พูลสุข เจนพานิชย์. รูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2548;13(1):76-84.

วราภรณ์ ผาทอง, รัตนาภรณ์ ภุมรินทร์, ศิริขวัญ สุธรรมกิตติคุณ, ชื่นจิตต์ สมจิตต์. ประสิทธิผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบโรงพยาบาลแพร่. วารสารโรงพยาบาลแพร่. 2563:28(2);36-49.

ผนึกแก้ว คลังคา, วิลาวัณย์ จันโทริ, อำภา ทาเวียง. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือผู้ดูแล. วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 2562;32(2):40-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-24