ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ชุลีกร คงบุญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลกระทบ, มาตรฐานสมรรถนะ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษามาตรฐานสมรรถนะ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครพนม 

รูปแบบการวิจัย : การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครพนม จำนวน 388 คน จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple regression analysis กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 95% Confidence Interval

ผลการวิจัย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีมาตรฐานสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับดี (Mean=3.59, SE.=0.21) และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างมีนัยสำคัญ (p<.05) ได้แก่ ความสำเร็จในงาน ขวัญและกำลังใจ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (p<.001, p<.001 และ p<.001 ตามลำดับ)

สรุปและข้อเสนอแนะ : จากผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำปัจจัยด้านความสำเร็จในงาน ขวัญและกำลังใจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติไปวางแผนเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อไป

References

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. กองสุขศึกษา. คู่มือแนวทางการพัฒนาแกนนำสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รอบรู้ด้านสุขภาพ. นนทบุรี: กรม; 2565.

นงนุช หอมเนียม, สุภาพร มะรังษี, ดลนภา จิระออน. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี. 2565;30(3):460-70.

วชิรศักดิ์ เจริญศรี. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ำที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสงขลา [วิทยานิพนธ์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2542.

เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย. เอกสารคำสอนระเบียบวิธีวิจัย. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2539.

กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: สามลดา; 2558.

กฤษรุจ พิมพะไชย, ไชยา ยิ้มวิไล. ปัจจัยสมรรถนะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554 -2563 ของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 2564;9(5):2171-83.

อรธิรา พลจร. สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค [วิทยานิพนธ์]. พัทลุง: มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2563.

สุพัตรา สหายรักษ์, ภัทราวดี เทพสง. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 2563;5(3):62-8.

นวัสนันห์ วงส์ประสิทธิ์. รูปแบบการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 2558;35(2):45-67.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-28

ฉบับ

บท

บทความต้นนิพนธ์