ภาวะสุขภาพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ทรงสวัสดิ์ โกพล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน 89 คน ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2564 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 89 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (75.28%) อายุตั้งแต่ 45-55 ปี (35.96%) เป็นข้าราชการ (56.18%) ไม่มีโรคประจำตัว (87.64%) ความดันโลหิตสูง (51.69%) ค่าดัชนีมวลกายปกติ (49.44%) โรคอ้วน (46.07%) และอยู่เกณฑ์ผอม (4.49%) ระดับน้ำตาลในเลือดมีภาวะปกติ (64.04%) และระดับน้ำตาลในเลือดสูง (35.96%) ไขมันคลอเลสเตอรอลปกติ (64.04%) ภาวะซีด (43.82%) กรดยูริกที่ปกติ (76.40%) การทำงานของไตปกติ (79.78%) การทำงานของตับปกติ (64.04%) ผลตรวจระบบปัสสาวะที่มีระดับน้ำตาลในปัสสาวะ (46.07%) ผลการตรวจอุจจาระมีความผิดปกติ (25.84%) พฤติกรรมการดื่มสุราและการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มโรคอ้วน (p=.033, p=.003) ตามลำดับ และความเครียดอยู่ในระดับปานกลางและสูงมากกว่าในกลุ่มที่สมส่วนหรือผอม (BMI <23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.014)

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษาภาวะสุขภาพครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

วรรณนิภา สีรัง, ลภัสรดา หนุ่มคำ, ณิชมน รักกะเปา. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563:28(9):1655-68.

กุนนที พุ่มสงวน. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก. 2557;15(2):10-16.

จเกศบุญชู เกษมพิพัฒน์พงศ์, ธานินทร์ สุธีประเสริฐ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2558;24(1):41-9.

นงลักษณ์ ทองอินทร์. การรับรู้ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขณะรอรับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน [วิทยานิพนธ์]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2542.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-23