ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และข้อกังวลในบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง

  • พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

คำสำคัญ:

โควิด-19, วัคซีนโควิด-19, บุคลากรทางการแพทย์, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, ความสมัครใจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับวัคซีนโควิด-19และข้อกังวลในบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการให้บริการภาคประชาชน

รูปแบบการวิจัย : แบบ Cross-sectional survey

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 851 คน และดำเนินการในเดือน เมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha reliability coefficient  = .84) วิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับวัคซีนด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ด้วย odds ratio และ adjusted odds ratio เมื่อเข้าสมการ multiple logistic regression ใช้สถิติเชิงอนุมานด้วย 95%CI ที่ p <.05 และแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับวัคซีนเป็นจำนวนและร้อยละ 

ผลการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 851 คน (85.61%) โดยมีผู้สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนร้อยละ 63.1 และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสมัครใจเข้ารับวัคซีนคือ การมีคะแนนปัจจัยการรับรู้ทางสังคมเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19(ad OR 7.17, 95%CI; 4.80,10.70) คะแนนปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 สูง (adj. OR 3.74, 95%CI; 2.20,6.35) และคะแนนปัจจัยเชิงลบความเชื่อต่อวัคซีนและโรคโควิด-19 (เชิงลบหรือคลาดเคลื่อน) ในระดับต่ำ (adj. OR 0.61, 95%CI; 0.44,0.86) ในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงเป็นส่วนใหญ่

สรุปและข้อเสนอแนะ : การให้บริการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพควรส่งเสริมปัจจัยเชิงบวก และให้ความรู้เพื่อลดปัจจัยเชิงลบ

Downloads

Download data is not yet available.

References

who.int [Internet].Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation report-1 [updated 2020 Jan 21; cited 2021 Apr 14]. Available from:https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf.

who.int [Internet]. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [updated 2021 Apr 13; cited 2021 Apr 14]. Available from: https://covid19.who.int.

ddc.moph.go.th. [อินเทอร์เน็ต].สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค; 2563.

J. Biryukov, J. A. Boydston, R. A. Dunning, J. J. Yeager and e. al., Increasing temperature and relative humidity accelerates inactivation of SARS-CoV-2 on surfaces, mSphere 2020;5:1-9.

A. Chin, J. Chu, M. Perera, K. Hui, H. L. Yen, M. Chan, M. Peiris and L. Poon, Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions, Lancet Microbe 2020;1:e145.

A. Kratzel, S. Steiner, D. Todt, P. V’kovski, Y. Brueggemann, J. Steinmann, E. Steinmann, V. Thiel and S. Pfaender, Temperature-dependent surface stability of SARS-CoV-2, Journal of Infection 2020;81:452-82.

Askarian A, Fu LY, Taghror MH, Borazjani R, Taherifard Eh, TaherifardEr, and et.al., Factors affecting Covid-19 vaccination intent among Iranians: covid-19 vaccination acceptance, SSRN 2020;9:1-20.

Shekhar R, Sheikh AB, Upadhyay S, Singh M, Kottaewar S, Mir H, and et.al., COVID-19 Vaccine Acceptance among Health Care Workers in the United States, Vaccines 2021:9;1-15.

World health organization. Behavioural consideration for acceptance and uptake of covid-19 vaccines.Genava: World health organization; 2020.

Champion VL, Skinner CS. The health belief model. In: Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, editors. health behavior and health education theory, research, and practice. 4 th ed. San Francisco: A Wiley; 2008.p. 45-62.

อารายา องค์เอี่ยม, พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย. วิสัญญีสาร 2561; 44(1): 36-42.

oryor.com [อินเทอร์เน็ต]. อย. อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน [เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/ media_news.

Wong LP, Alias H, Danaee M, Ahmed J, Lachyan A, Cai CZ, and et al., COVID-19 vaccination intention and vaccine characteristics influencing vaccination acceptance: a global survey of 17 countries, Infect Dis of Poverty 2021;10:1-7.

Al-Amer R, Maneze D, Everett B, Montayre J, Villarosa AR, Dwekat E, and et.al., COVID-19 vaccination intention in the first year of the pandemic: A systematic review, JclinNurs 2021;00:1-25.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30