การพัฒนาและการประเมินผลคุณภาพการจัดการความปวดของผู้บาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • สะอาด กองทุ่งมน โรงพยาบาลเมืองสรวง

คำสำคัญ:

การจัดการความปวด, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ :  การพัฒนาและการประเมินผลคุณภาพการจัดการความปวดของผู้บาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

รูปแบบการวิจัย : การวิจัย และพัฒนา (Research and development)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน  เป็นบุคลากรที่ปฎิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสรวง และผู้ใช้บริการ จำนวน 153 คนที่มีตามคุณสมบัติเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก กลุ่มตัวอย่างได้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพการจัดการความปวดของผู้บาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระยะเวลาดำเนินการ 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ % difference

ผลการวิจัย:  กระบวนการการจัดการความปวดของบุคลากรในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยรวมเพิ่มร้อยละ 61.9  ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความปวดของลดลงอยู่ในระดับมาก (44.4%) และมีความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดอยู่ในระดับมาก (49.7%)

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการความปวดส่งผลให้ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความปวดของลดลง และมีความพึงพอใจต่อการจัดการความปวด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Warfield C.A, Fausett HJ, eds. Manual of Pain Management. 2ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. p.407

Hogan, Susan Leininger. Patient satisfaction with pain management in the emergency department. Advanced Emergency Nursing Journal 2005; 27(4): 284-94.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: 2552.

Stotts, N. A.,Puntillo,K., Morris, A.B.,Stanik-Hutt, J.,Thompson, C.L., White, C.,et al.(2004). Wound care pain in hospitalized adult patients. Heart & Lung 2004; 33: 321-32.

Fosnocht, D. E., Heaps, N. D., & Swanson, E. R. (2004). Patient expectations for pain relief in the ED.The American Journal of Emergency Medicine 2004; 22(4): 286-88.

Lynch, M. Pain as the fifth vital sign. Journal of Intravenous Nursing 2001; 24: 85-94.

Rupp,T., & Delaney,K. A. Inadequateanalgesia in emergency medicine. Annals of Emergency medicine 2004; 43: 494-503.

Duignan, M., & Dunn, V. Congruence of pain assessment between nurses and emergency department patients: A replication. International emergency nursing 2008; 16: 23-8.

Hennessee, P. L. (2012). Knowledge and Attitudes of Nurses toward Pain Management [Internet]. Boiling Springs, North Carolina: Gardner – Webb University; 2012 [cited 2019 April 20]. Available from: https://digitalcommons.gardner-webb.edu/nursing_etd/122/

Hogan, S. L. Patient satisfaction with pain management in the emergency department. Topics in emergency medicine 2005; 27(4): 284-94.

Guru, V., & Dubinsky, I. (2000). The patient VS caregiver perception of acute pain in the emergency department. The journal of emergency medicine 2000; 18(1): 7-12.

Gordon, D. B., Polomano, R. C., Pellino, T. A., Turk, D.. C., McCracken, L. M., Sherwood, G., Farrar, J. T. (2010). Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) for quality improvement of pain management in hospitalized adults: preliminary psychometric evaluation. The Journal of Pain 2010; (in press): 1-15.

De Round, M. E. J., de Wit, R., van Dam, F.S.A.M., & Muller, M. J. (2000).A pain monitoring program for nurses: effect on the administration of analgesics. Pain 2000; 89: 25-38

National Institute of Clinical Studies. Emergency care acute pain management manual. Australia: Commonwealth of Australia: 2011.

โรงพยาบาลเมืองสรวง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด, 2563.

Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL,Cheever KH. Pain Management. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-surgical Nursing 12th ed, 2010.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. Health program planning: an educational and ecological approach (Rev. ed.). Boston: McGraw-Hill. 2005.

Howat, P., Jones, S., Hall, M., Cross, D., & Stevenson, M. The PRECEDE-PROCEED model: application to planning a child pedestrian injury prevention program. Methodological issues 1997; 3(4): 282–87.

Fishman S.M., Young H.M., Lucas Arwood E., Chou R., Herr K., Murinson B.B., Watt-Watson, J.,Carr, D. B.,& Stresses, S. A. (2013). Core competencies for pain management: results of an inter professional consensus summit [Electronic version]. Pain Medicine Journal 2013; 14: 971-81.

จุฬารัตน์ แซ่นั่ง. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกฉินในการจัดการความปวดผู้บาดเจ็บและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง [วิทยานิพนธ์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2559.

Hatherley, C., Jennings, N., & Cross, R. Time to analgesia and pain score Documentation best practice standards for the Emergency Department - A literature review [Electronic version]. Australasian Emergency Nursing Journal 2016; 1 9: 26-36.

Saunder H, Vehvilainen-Julkunen K., Stevens KR. Effectiveness of an education intervention to strengthen nurses’ readiness for evidence-based practice: A single-blind randomized controlled study. ANR. 2016; 31: 175-85

Shatpattananunt B, Petpichetchian W, Kitrungrote L. Development of the change Implementation strategies model regarding evidence-based chronic wound pain management. Pac Rim Int J Nurs Res. 2015; 19: 359-72.

Hussain ST, Lei S, Akram T, Haider MJ, Haider SH, Ali M. Kurt Lewin’s process model for organizational change: The role of leadership and employee involvement: A critical review. JIK. 2016; 26: 1-7

บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์. ประสิทธิผลของการนำใช้แนวปฏิบัติในการจัดการความปวดแผลอุบัติเหตุ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก. วารสารพยาบาลทหารบก 2560; 18(2): 101-9.

Anuchon S. Factors effected to client satisfaction toward the services of the emergency accidental room at Phramongkutklao Hospital. JRTAN. 2013; 14: 159-169.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01