การวิจัยและประเมินผลแนวทางการดำเนินงาน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าแบบมีส่วนร่วม อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • สุเพียร สมนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

คำสำคัญ:

การพัฒนาแนวทาง, เฝ้าระวัง, โรคพิษสุนัขบ้า, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและประเมินผลแนวทางการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า แบบมีส่วนร่วม อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
วัสดุและวิธีการวิจัย: การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  ออกแบบและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ทดลองใช้แนวทาง และประเมินประสิทธิผลของแนวทาง เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเป็นแนวทางการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าแบบมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ .90  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89  แบบบันทึกและแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบ Paired t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และ 95% CI
ผลการวิจัย: 1) แนวทางการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  การจัดทำแผนและการสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2) หลังการพัฒนา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p<.001) โดยมีคะแนนความรู้มากกว่าก่อนการพัฒนา  7.48 คะแนน (95%CI; 7.096, 7.858)  หลังการพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการมีส่วนร่วมโดยรวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p<.001) โดยมีคะแนนการมีส่วนร่วมมากกว่าก่อนการพัฒนา 1.12 คะแนน (95%CI; 1.051, 1.191) ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.16,SD. = 0.57) และผลการสำรวจสุนัขและแมวพบว่า มีสุนัขจำนวน 4,897 ตัว และแมวจำนวน 673 ตัว  รวม 5,570 ตัว สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน 5,570 ตัว คิดเป็น 100.0% 
สรุปและข้อเสนอแนะ:  ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานฯ ส่งผลให้เครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเฝ้าระวังฯ ความพึงพอใจ และผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำแนวทางนี้ไปดำเนินการในพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Division of Communicable Disease. Department of Disease Control. MOPH. Rabies Awareness Series. 3th ed. Nonthaburi; 2011. (in Thai)

Thai Rabies Net. RABIES in animal [Internet]. 2018 [cited 2018 Apr 2]. Available from: http://www.thairabies.net/trn/report.aspx (in Thai)

Division of Communicable Disease. Department of Disease Control. MOPH. Reports disease surveillance systems 506, Rabies. 2018 [Internet]. [cited 2018 Apr 2]. Available from: http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y61/d42_1161.pdf (in Thai)

Nong Hi District Public Health Office. Report of the operation for the fiscal year 2018. Nong Hi District Health Network, Roi-Et Province; 2018. (in Thai)

Department of Disease Control. Rabies situation in Thailand [Internet]. 2018 [cited 2018 Apr 7]. Available from: http://www.ddc.moph.go.th.

Bureau of Disease Control and Veterinary Services. Information system for rabies surveillance [Internet].2016 [cited 2016 Apr 2]. Available from: http://www.thairabies.net/dashboard/default.aspx.

Phisek, S and Saweerach, P. Risk factors of rabies in dogs in Mahasarakham Province 2014-2016. KKU Veterinary Journal, 2019; 29(2): 71-81. (in Thai)

Nilpan, M. Educational research methodology. 8thed. Nakhon Pathom: Silpakorn University Press, 2014. (in Thai)

Beakley, B. A., Yoder, S. L., and West, L. L. Community-based instruction: A guidebook for teachers. VA: Council for Exceptional Children, 2003.

Yangsri, H. The development model for rabies implemented surveillance in the community to rabies free zone in Meungbuengkan district, Buengkan province. Thesis of Master Degree of Public Health, MAJOR Public Health, Mahasarakham University, 2017. (in Thai)

Chokluechai, K. People Participation in Rabies Prevention at Najomtien, Na Chom Thian Sub-district Administration Organization Office, Chonburi. Thesis of Master Degree of Public Administration Program in Public Management Graduated School of Commerce, Burapha University, 2016. (in Thai)

Sriphoowong, W., et al. The Operation of Rabies Free Zone of Both Human and Animal Rabies with Community Participation Approach in Kantharawichai District, Mahasarakham Province. Journal of Health Science, 2017; 26(2): 301-309. (in Thai)

Sontisirikrit, S., Leuwrak, J., Thantawiwatanaon, N., Boonnuam, T., Deangsriploy, P., and Aimsirithaworn, S. Collaborative innovation and synergistic strategies for rabies free zone using One Health approach in Ladkrabang District, Bangkok, 2015. Disease Control Journal, 2016; 42(1): 25-35. (in Thai)

Thanaprasitpattana, M. The effect of a program to promote knowledge and awareness on Rabies Prevention of Village Health Volunteers, Nong Ta Khong Sub-district, Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province, 2018. (in Thai)

Ragsakhom, B. and Chayaphong, A. Evaluation of information perception about diseases and health hazards, disease prevention and control behavior, and image of the Department of Disease Control on Thais in Local Disease Control Office at 6, Chonburi Province. Journal of Office of Disease Prevention and Control 10, 2018; 16(2): 38-57. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-28