การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผู้แต่ง

  • ภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การเรียนรู้, ชุมชนเป็นฐาน, การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
รูปแบบการวิจัย : การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research)
วัสุดและวิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสามัครสาธารณสุข จำนวน 94 คน และผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า จำนวน 253 คน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการพัฒนารูปแบบฯ และระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทักษะการดูแลตนเอง และแบบประเมินคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Paired t-test
ผลการวิจัยพบว่า : 1) สภาพปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =3.82, SD= 0.49)  2) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีการดำเนินงาน 4 ขั้น คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหา การพัฒนาทักษะการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.30,SD = 0.62) และหลังการพัฒนา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทักษะการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้านและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น มากกว่า ก่อนการพัฒนา และ 3) ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต  ติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี จำนวน 110 คน (46.7%) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้ อสม.มีความรู้และทักษะการดูแลเพิ่มขึ้น และยังส่งผลผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

United Nations. World population ageing 2013. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs; 2015.

Hendrix CC, Matters L, West Y, Stewart B, McConnell ES. The Duke-NICHE program: an academic-practicecollaboration to enhance geriatric nursing care. NursOutlook 2011;59:149-57.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์. รายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์. อุบลราชธานี: สำนักงานสาธารณสุข; 2561.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์. อุบลราชธานี: สำนักงานสาธารณสุข; 2561.

ประเสริฐ อัสสันตชัย. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554. สมุทรปราการ: แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส; 2555.

พรทิพย์ เกยุรานนท์. จิตสังคมผู้สูงอายุ [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556 [เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_9.html

สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์, จรูญศรี ทองมาก. รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. วารสารพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2555;22(3):77-87.

Bedri, Z, de Frein, R. and Dowling, G. Community-based learning : A primer. Irish Journal of Academic Practice [Internet]. 2017 [cited June 14, 2020]: Available from : https://arrow.dit.ie/ijap/vol6/iss1/5

Erstad O. The Assessment and Teaching of 21st Century Skills Project. Nordic Journal of Digital Literacy 2009; 4(2):7.

มณฑล จันทร์แจ่มใส. โครงการถอดชุดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่อยู่ อาศัยของผู้มีรายได้น้อย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 2558; 10:143-156.

สริญญา ปิ่นเพชร. ผลของรูปแบบการดูแลต่อเนื่องต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการ กลับมารักษาซ้ำของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และพฤติกรรมในการดูแลของครอบครัว . วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552;27:38-47.

นพรัตน์ วัชรขจรกุล. การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน. ใน: สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บรรณาธิการ. การดูแลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการในชุมชน. นครปฐม : ที ศิว พี; 2555.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ. การสำรวจ สถานการณ์ การมีกิจกรรมทางกายของประเทศไทย พ.ศ. 2555. นครปฐม: มหาวทยาลัย; 2555.

พิทยา ทองหนูนุ้ย. กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง จังหวัดพัทลุง.ใน:มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง; 2561.

Best, J. W. Research in Education. 3 rd ed. New Jersey: Prentice hall Inc; 1977.

มาเรียม นิลพันธ์. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร; 2553.

ธนายุส ธนธิติ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์. การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของ ผู้สูงอายุในชุมรมผู้สูงอายุตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. ว.พยาบาลสงขลา นครินทร์ 2558;35(3):57-72.

อมร สุวรรณนิมิตร, นงเยาว์ มีเทียน, สุภาพร อาญาเมือง. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2560:46-53.

จีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง, ฉันทนา นาคฉัตรีย์. ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2557;22(3):88-99.

ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และอนัฐฌา ปิ่นแก้ว. ความสำคัญของเครือข่ายเกื้อหนุนผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2558;10(2):109-16.

เรวดี จันทเปรมจิตต์. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.

อุไรวรรณ จาริก. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจากโรค หลอดเลือดสมองของศูนย์สุขภาพชุมชนโคราชเมโมเรียล จังหวัดนครราชสีมา [วิทยานิพนธ์]. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา; 2551.

พิทักษ์ ทองสุขและคณะ. การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะขามเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก; 2558.

สมคิด ตันติไวทยพันธุ์, สุมนา ตันติไวทยพันธุ์. ประสิทธิผลของกระบวนการเพิ่มความสามารถใน การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557;23(4): 619-628.

Bedri, Z, de Frein, R. and Dowling, G. Community-based learning: A primer. Irish Journal of Academic Practice [Internet]. 2017 [cited July 10, 2020]: Available from : https://arrow.dit.ie/ijap/vol6/iss1/5

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-28