วารสารการแพท ย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

  • เป็นสื่อการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร นิสิต ทั้งภายในภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Vol. 27 No. 1 (2020): เมษายน 2563

Published: 2020-04-29

Hotspot mutation screening in ATP7B Wilson disease in Thai population by PCR-RFLP

Sermsiri Chitphuk, Boonyawish Kunakorn, Wasana Stitchantrakul, Manisa Boosabaratana, Atchara Tunteeratum; Donniphat Dejsuphong

124-135

View All Issues

 

 

Indexed in tci