วารสารการแพท ย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

  • เป็นสื่อการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร นิสิต ทั้งภายในภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Vol. 26 No. 3 (2019): ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-25

Verification of collapsed cone convolution algorithm for dose calculation by computer - based system in treatment planning

สิรินทรา คล้ายใจตรง; แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์, ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, วิไล มาสง่า, จีระภา ตันนานนนท์

15-32

Validity and reliability of the Thai version of the stroke specific quality of life scale

ปราโมทย์ ถ่างกระโทก; วชิรา โพธิ์ใส, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, วินัย ไตรนาทถวัลย, วานิช สุขสถาน

33-43

Comparison of the number of walking steps, pulmonary and physical performance in elderly with and without metabolic syndrome

ฐาปนี เริงฤทธิ์; รุชดา ศรีอาหมัด, นวิยา ฮุยเป้า

44-58

The comparative study of peritoneal dialysis fluid volume to the culture positive of pathogen in patients infected with peritonitis

กิตติยา เสทธะยะ; ประภาภรณ์ ทุมนัส, พีรมล บุญโชคช่วย, ธรรญชนก บัวเนตร, สุพัตรา คำมงคล, พิสิษฐ์พล ชัยมงคล

59-68

A study of traditional healer’s herbal recipes for asthma treatment

ศรินทร์รัตน์ จิตจำ; สิริรัตน์ เลาหประภานนท์, วสันต์ หะยียะห์ยา, ณัฐ ขนิษฐา

69-83

The effect of modified Rusie Dat Ton training on functional physical fitness in obese older women

วารี วิดจายา; ธนารักษ์ วงษ์วัฒนพงษ์, อมรพันธ์ อัจจิมาพร

84-101

The Study for Evaluating the Effective Duration of Omeprazole Treatment in Larygopharyngeal Reflux

ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ; พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

102-112

The efficacy of aloe vera gel in the treatment of periorbital wrinkle

ทิพากร สิทธิการิยะ; วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

113-124

Concepts and processes of health innovation for pharmacists

วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์; ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์, วิรุณ เวชศิริ

135-149

Evaluation of quality of life in cancer patients in Nakhon Nayok hospital

สุภาพ มะเครือสี; ภคินี มงคลพันธ์, รัศมี โอสถ

150-158

The relationship between mean and difficulty index of multiple choice questions test

ปัทมา ลิ้วนิช; วีรวรรณ เล็กสกุลไชย

159-165

View All Issues

 

 

Indexed in tci