ผลของการให้รับประทานวิตามินดีต่อการติดเชื้อทางช่องท้องในผู้ป่วย ที่ล้างไตทางช่องท้อง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ผู้แต่ง

  • กฤตพงศ์ สมบูรณ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  • ศิริพร คำสะอาด สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

การติดเชื้อทางช่องท้อง, การล้างไตทางช่องท้อง, ภาวะขาดวิตามินดี

บทคัดย่อ

 การให้รับประทานวิตามินดีลดการติดเชื้อทางช่องท้องในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลการศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมว่า ผลของการให้วิตามินดีช่วยลดการติดเชื้อทางช่องท้องหรือไม่ จึงนำมาสู่การศึกษาวิจัยนี้ที่เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องมาอย่างน้อย 1 เดีอน ที่มีนัดติดตามการรักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยผู้ป่วยต้องไม่มีการติดเชื้อทางช่องท้องมาก่อนภายใน 3 เดีอน ไม่เป็นโรคมะเร็ง ไม่ได้รับวิตามินดีมาก่อน ระดับฮอร์โมนพาราไธรอยด์ในเลือดเกิน 50 pg/ml และแคลเซียมในเลือดน้อยกว่า 10.5 mg/dl โดยกลุ่มทดลอง 31 ราย ได้รับประทานวิตามินดี (Ergocalciferol) ขนาด 40,000 IU ต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 20 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม 26 ราย ไม่ได้รับประทานวิตามินดี ผลการศึกษาพบ ระดับวิตามินดีในเลือดของกลุ่มทดลอง 32.8 ng/ml กลุ่มควบคุม 13.9 ng/ml และหลังการติดตามโดยเฉลี่ย 25 สัปดาห์ พบการติดเชื้อทางช่องท้องในกลุ่มทดลอง 4 ราย (ร้อยละ 12.9) กลุ่มควบคุม 4 ราย (ร้อยละ 15.4) การเสียชีวิต กลุ่มทดลอง 3 ราย (ร้อยละ 9.7) กลุ่มควบคุม 2 ราย (ร้อยละ 7.7) ข้อสรุป ไม่พบความต่างของอุบัติการณ์การติดเชื้อทางช่องท้องและการเสียชืวิตของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องซึ่งรับประทานวิตามินดี (Ergocalciferol) 40,000 IU ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ กับ กลุ่มที่ไม่ได้รับประทานวิตามินดี ข้อเสนอแนะ หลังการติดตามเป็นเวลา 25 สัปดาห์ ควรศึกษาประสทธิผลในการเพิ่มระดับวิตามินดีให้เพียงพอในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง และปรมาณวิตามินดี (Ergocalciferol) ที่ปลอดภัย

References

Li PK, Szeto CC, Piraino B, de Arteaga J, Fan S,Figueiredo AE, et al. ISPD Peritonitis Recommendations : 2016 Update on Prevention and Treatment. Perit Dial Int 2016; 36(5): 481–508.

Hongjian Y, Zhou Q, Fan L, Guo Q, Mao Haiping,Huang F, et al. The impact of peritoneal dialysisrelated peritonitis on mortality in peritoneal dialysis patients. BMC Nephrol 2017; 18: 186

Szeto CC. The new ISPD peritonitis guideline. Ren Replace Ther 2018; 4: 7.

Taskapan H, Ersoy FF, Passadakis PS, Tam P,Memmos DE, Katopodis KP, et al. Severe vitamin D deficiency in chronic renal failure patients on peritoneal dialysis Original. Clin Nephrol 2006; 66(4): 247-55.

Gracia-Iguacel C, Gallar P, Qureshi AR, Ortega O, Mon C, Ortiz M, et al. Vitamin D deficiency in dialysis patients: Effect of dialysis modality and implications on outcome. J Ren Nutr 2010; 20(6): 359–67.

Bernardini J, Piraino B. Prevalence and correction of 25(OH) Vitamin D deficiency in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2014; 25: 362–6.

Pi HC, Ren YP, Wang Q, Xu R, Dong J. Serum 25-Hydroxyvitamin D level could predict the risk for peritoneal dialysis-associated peritonitis. Perit Dial Int 2015; 35(7): 729–35.

Su G, Liu Z, Qin X, Hong X, Liu X, Wen Z, et al.Vitamin D deficiency and treatment versus risk of infection in end-stage renal disease patients under dialysis: a systematic review and meta-analysis.Nephrol Dial Transplant 2019; 34(1): 146–56.

9.Liu GL, Pi HC, Hao L, Li DD, Wu YG,Dong J. Vitamin D status is an independent risk factor for global cognitive impairment in peritoneal dialysis patients. PLoS One 2015; 10(12): 1–13.

Mizobuchi M, Towler D, Slatopolsky E. Vascular Calcification : The Killer of Patients with Chronic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 1453–64.

Wang AY. Vascular and Valvular Calcification in Chronic Peritoneal Dialysis Patients. Int J Nephrol 2011 Aug 2; 11: PMID: 21826268

Bover J, Torres PU, Górriz J, L MJ, Silva ID, García CR, et al. Cardiovascular calcifications in chronic kidney disease : Potential therapeutic implications. Nephrologia 2016; 36(6): 597–608.

Jansz TT, van Reekum FE, Özyilmaz A, de Jong PA, Boereboom FTJ, Hoekstra T, et al. Coronary Artery Calcification in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Am J Nephrol 2018; 48(5): 369–77.

Icardi A, Paoletti E, De Nicola L, Mazzaferro S, Russo R, Cozzolino M. Renal anaemia and EPO hyporesponsiveness associated with vitamin D deficiency: the potential role of inflammation. Nephrol Dial Transpl 2013; 28(7): 1672-9.

Jean G, Souberbielle JC, Chazot C. Vitamin D in Chronic Kidney Disease and Dialysis Patients. Nutrients 2017; 9: 1–15.

Nitta K, Hanafusa N, Tsuchiya K. Mineral bone disorders (MBD) in patients on peritoneal dialysis. Ren Replace Ther 2019; 5(4). https://doi.org/10.1186/s41100-019-0200-4.

KDIGO. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl 2017; 7(1). doi:10.1016/j.kisu.2017.04.001

Rudnicki M, Kerschbaum J, Hausdorfer J, Mayer G, König P. Risk factors for peritoneal dialysis-associated peritonitis: the role of oral active vitamin d. Perit Dial Int 2010; 30(5): 541-8.

Kerschbaum J, Vychytil A, Lhotta K, Prischl FC, Wiesholzer M, Machhold-Fabrizii V, et al. Treatment with oral active vitamin D is associated with decreased risk of peritonitis and improved survival in patients on peritoneal dialysis. PLoS one2013; 8(7): e67836. doi:10.1371/journal.pone.0067836.

Li PK, Chow KM, Cho Y, Fan S, Figueiredo AE, Harris T, et al. ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment 2022; 42(2): 110-153. doi:10.1177/08968608221080586.

Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, Campbell KL, Carrero JJ, Chan W, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update Am J Kidney Dis 2020; 76(3 Suppl1). doi:10.1053/j.ajkd.2020.05.006.

Zhang YH, Xu X, Pi HC, Yang ZK, Johnson DW, DongJ.The effects of oral vitamin D supplementation on the prevention of peritoneal dialysis-related peritonitis: study protocol for a randomized controlled clinical trial. Trial 2019; 20(1): 657. doi:10.1186/s13063-019-3784-

Kramer H, Berns JS, Choi MJ, Martin K, Rocco MV. 25-Hydroxyvitamin D testing and supplementation in CKD: an NKF-KDOQI controversies report. Am J Kidney Dis 2014; 64(4): 499-509. doi:10.1053/j.ajkd.2014.05.018.

Kennel KA, Drake MT, Hurley DL. Vitamin D deficiency in adults: When to test and how to treat. Mayo Clin Proc 2010; 85(8): 752–8.

Alshahrani F, Aljohani N. Vitamin D: Deficiency, sufficiency and toxicity. Nutrients 2013; 5(9): 3605–16.

Galior K, Grebe S, Singh R. Development of vitamin d toxicity from overcorrection of vitamin D deficiency: A review of case reports. Nutrients 2018; 10(8): 953. doi:10.3390/nu10080953.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-01