กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ที่ปรึกษา   

 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์    

ข้าราชการบำนาญ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)

ดร.นายแพทย์ณรงค์ วงศ์บา               

ข้าราชการบำนาญ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)

แพทย์หญิงนงลักษณ์ เทศนา              

ข้าราชการบำนาญ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์                 

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

บรรณาธิการ

 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล   

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

ผู้จัดการวารสาร  นางสาวนิชนันท์ โยธา

 

กองบรรณาธิการวารสาร

 

ศ.ดร.บรรจบ   ศรีภา              

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร             

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ             

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์          

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา  

ข้าราชการบำนาญ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน              

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญลักษณ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม      

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง      

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ      

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ       

ข้าราชการบำนาญ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา         

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.อดิศร วงศ์คงเดช                 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี       

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.สุทิน ชนะบุญ                         

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์                         

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ภานุวัฒน์ ศรีโยธา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ดร.นพดล พิมพ์จันทร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบรี จังหวัดสุรินทร์

ดร.สม นาสะอ้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.เสฐียรพงษ์ สิวินา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว                   

ข้าราชการบำนาญ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

นายแพทย์ธราวิทย์ อุปพงษ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุภาพร  ทุยบึงฉิม              

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.วันทนา    กลางบุรัมย์          

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.บุญทนากร  พรมภักดี          

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.กรรณิการ์  ตฤณวุฒิพงษ์       

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.วาสนา   สอนเพ็ง                   

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์             

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.ไชยเชษฐ์ นานอก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.เสาวลักษณ์ คัชมาตย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น