กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ที่ปรึกษา   

 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์    

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ดร.นายแพทย์ณรงค์ วงศ์บา               

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล              

นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์                 

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ

 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล   

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.บรรจบ   ศรีภา              

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ปิยธิดา คู่หิรัญญรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ศิริพร คําสะอาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุพจน์ คําสะอาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคํารพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พญ.ดร.เสาวนันท์ บำเรอราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.กฤติยาณี ธรรมสาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.อดิศร วงศ์คงเดช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.ประทีป กาลเขว้า

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พาจันทร์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุทิน ชนะบุญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ธรณิศ สายวัฒน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น

ดร.มิ่งขวัญ ภูหงส์ทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ดร.สุภัทรา สามัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.สม นาสะอ้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.นพดล พิมจันทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ดร.ชัชวาลย์ เส็งทอง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

พญ.จิรา ศักดิ์ศศิธร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.บุญทนากร พรมภักดี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.วันทนา กลางบุรัมย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.จมาภรณ์ ใจภักดี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.เสาวลักษณ์ คัชมาตย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.วาสนา สอนเพ็ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.ประณัฐพงศ์ กับกระโทก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดร.ไชยเชษฐ์ นานอก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น