เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่บทความวิชาการ รายงานผลงานวิจัยที่อยู่ในสาขาเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ตีพิมพ์ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

ารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน      
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม