Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่บทความวิชาการ รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 บทคัดย่อไทยและอังกฤษ ตีพิมพ์ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

ารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

 

  • ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม -เมษายน      ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม
  • ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม  ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
  • ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม       ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม