สถาณการณ์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • ทรรศนะ ธรรมรส โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

สถาณการณ์ปัญหา, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก, เพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความชุก อธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา และ หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก ใน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการศึกษาโดยการทบทวนเวชระเบียนทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 250 ราย โดยให้นิยามทารกแรกเกิดศีรษะเล็กคือ ทารกแรกเกิดที่มีเส้นรอบศีรษะน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 ของเส้นรอบศีรษะมาตรฐาน นอกจากนี้ยังทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก โดยใช้สถิติ chi-square และ multiple logistic regression ในการวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว และ พหุตัวแปร ตามลำดับ

จากการทบทวนเวชระเบียนทารกแรกเกิด 250 ราย พบทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะเล็ก 16 ราย (ร้อยละ6.4) เป็นชาย 7 ราย หญิง 9 ราย (อัตราส่วนชายต่อหญิงคือ 1 ต่อ 1.3) แนวโน้มของความชุกของภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็กเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 12) หลังจากนั้นจึงลดลง ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็กคือ การที่ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่ามาตรฐาน (Adjusted Odds Ratio=46.83 เท่า, 95% CI: 11.81 – 185.65, P-value <0.001)

ความชุกที่ได้ในการศึกษานี้มีความแตกต่างกับการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งอาจเกิดจากวิธีทำการศึกษาที่ต่างกัน การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังข้อมูลปัจจัยที่อาจสัมพันธ์กับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็กอาจไม่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย สำหรับการศึกษาภายหน้า อาจทำการศึกษาแบบไปข้างหน้า เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างตั้งครรภ์ และ ข้อมูลการฝากครรภ์ ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Centers for Disease Control and Prevention. Facts about Microcephaly [Internet]. 2020 [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html.

World Health Organization. Microcephaly [Internet]. 2018 [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/microcephaly.

Alfaro-Murillo JA, Parpia AS, Fitzpatrick MC, Tamagnan JA, Medlock J, Ndeffo-Mbah ML, et al. A Cost-Effectiveness Tool for Informing Policies on Zika Virus Control. PLOS Neglected Tropical Diseases 2016;10(5): e0004743.

Hinjoy S, Kongyu S, Poonkesorn S, Sangwanloy S. Statistical correlations between infection of dengue viruses, chikungunya virus, measles, rubella and children with microcephaly less than one year of age in Thailand. Disease control journal 2014;42(4):280-9.

World Health Organization. Screening, assessment and management of neonates and infants with complications associated with Zika virus exposure in utero [Internet]. 2016 [Cited 9 May 2020]. Available from: http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/assessment-infants/en/.

Buathong R. Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016 [Internet]. 2017 [Cited 9 May 2020]. Available from: http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/59/22_6/1_2.pdf.

Wongsurawat T, Athipanyasilp N, Jenjaroenpun P, Jun SR, Kaewnapan B, Wassenaar T M, et al. Case of Microcephaly after Congenital Infection with Asian Lineage Zika Virus, Thailand. Emerging infectious diseases 2018;24(9):1758–61.

Darasawang W, Rattanathumsakul T, Suwanchairob O, Wijit W, Siriarayapon P, Laosiritaworn Y, et al. First reported case of Zika virus infection associated with Guillian Barre Syndrome in Asia, Phetchabun Province, Thailand, 2016. Weekly Epidemiological Surveillance Report 2018; 49: 717-26.

Thammaros T, Chalom K, Hanshaoworakul W, Thitichai P, Tantiworrawit P, Pongpanich S. Prevalence and associated factors of neonatal microcephaly in Thailand, 2014-2018. OSIR 2019; 12(3): 100-8.

The Royal College of Pediatricians of Thailand and Paediatric Society of Thailand. Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection [Internet]. 2016 [Cited 9 May 2020]. Available from: http://www.ped.si.mahidol.ac.th/HA/CPG/GuidelineCongenitalZikaSyndrome19-9-59.pdf.

World Health Organization. Global Nutrition Targets 2025: Low birth weight policy brief [Internet]. 2014 [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_lbw/en/.

World Health Organization. Length/height-for-age [Internet]. [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.who.int/toolkits/child-growth-standards/standards/length-height-for-age.

Sutan R, Yeong ML, Mahdy ZA, Shuhaila A, Rohana J, Ishak S, et al. Trend of head circumference as a predictor of microcephaly among term infants born at a regional center in Malaysia between 2011-2015. Research and Reports in Neonatology 2018; 8: 9-17.

Kirchengast S, Hartmann B. Impact of maternal age and maternal somatic characteristics on newborn size. Am J Hum Biol 2003; 15(2): 220-8.

Shajari H, Marsoosy V, Aslani M, Mohammady MR, Heshmaty P. The effect of maternal age, gestational age and parity on the size of the newborn. Acta Medica Iranica 2006; 44(6): 400-4.

Polzlberger E, Hartmann B, Hafner E, Stumpflein I, Kirchengast S. Maternal Height and Pre-Pregnancy Weight Status Are Associated with Fetal Growth Patterns and Newborn Size. J Biosoc Sci 2017; 49(3): 392-407.

de Sá SA, Willner E, Duraes Pereira TA, de Souza VR, Teles Boaventura G, Blondet de Azeredo V. Anemia in pregnancy: Impact on weight and in the development of anemia in newborn. Nutr Hosp 2015; 32(5): 2071-79.

Thammaros T. The neonatal microcephaly reporting system evaluation in Samutsakhon Province, January 2017, why data quality is important. The 9th TEPHINET Global Scientific Conference; Aug 7-11; Chiang-mai. Thailand; 2017. P.356.

ICD10DATA. Microcephaly [Internet]. 2020 [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.icd10data.com/ICD10CM/CODES/Q00-Q99/Q00-Q07/Q02-/Q02.

de Araújo TVB, Ximenes RAdA, Miranda-Filho DdB, Souza WV, Montarroyos UR, de Melo APL, et al. Association between microcephaly, Zika virus infection, and other risk factors in Brazil: final report of a case-control study. The Lancet Infectious Diseases 2018; 18(3): 328-36.

Bureau of Epidemiology, Department of disease control. Zika situation awareness team. Nonthaburi: Ministry of public health, Thailand; 2017.

Adiele DF, Elem UO. Biostatistical analysis of birth weight and head circumference of babies a case study of Nigeria. Global Journal of Mathematical Sciences 2013; 12(1): 5-12.

Kaur M, Chauhan A, Manzar MD, Rajput MM. Maternal Anaemia and Neonatal Outcome: A Prospective Study on Urban Pregnant Women. J Clin Diagn Res 2015; 9(12): QC04-QC8.

Gondwe A, Ashorn P, Ashorn U, Dewey KG, Maleta K, Nkhoma M, et al. Pre-pregnancy body mass index (BMI) and maternal gestational weight gain are positively associated with birth outcomes in rural Malawi. PLoS One 2018; 13(10): e0206035.

Xiao L, Ding G, Vinturache A. Associations of maternal pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with birth outcomes in Shanghai, China. Sci Rep 2017; 7: 41073.

World Health Organization. Zika virus [Internet]. 2018 [Cited 9 May 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-31