The ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เมต้า

ผู้แต่ง

  • Suwattana Onprasonk 0894205131

คำสำคัญ:

โปรแกรมการดูแลสุขภาพ, ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคไต

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่สามารถชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์เมต้า (Meta-analysis) โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ที่สำคัญของงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ Cochrane Library ,Pub-Med, Science Direct, Google scholar, TCI, ThaiList และ สืบค้นด้วยมือ (Hand searching) จากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เลือกรายงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม หรือกึ่งทดลอง นักวิจัย 2 คน คัดเลือกรายงานวิจัยเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดึงข้อมูล และประเมินอคติ โดยทำอย่างเป็นอิสระต่อกัน หากความคิดเห็นไม่ตรงกันได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อสรุป รายงานวิจัยผ่านเกณฑ์ 7 รายงานวิจัย มีรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม 2 รายงานวิจัย แบบกึ่งทดลอง 5 รายงานวิจัย วิจัยมีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติสูง ผลการวิเคราะห์เมต้า พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพมีค่า FBS HbA1c eGFR และ UACR ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ได้รับบริการปกติ จึงกล่าวได้ว่า โปรแกรมการดูแลสุขภาพยังมีประสิทธิผลน้อยต่อการชะลอการเสื่อมของไต

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas seventh edition. 2017 [Internet]. [cited 2018 Apr 1]. Available from : http://www.idf. org/diabetesatlas
2. MacIsaac RJ, Ekinci EI, Jerums G. (2014). Markers of and risk factors for the development and progression of diabetic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2014; 63:S39-62.
3. American Diabetes Association. Nephropathy in diabetes. Diabetes care. 27:s79-83.
4.Health information system development office (2557). The report of the Thai public health survey by the 5th physical examination 2013-2014. Bangkok: Ministry of Public Health. 2004.
5.International Health Policy Program. Report on disease and injury burden of Thai population 2014. Nonthaburi : The Graphico Systems Company Limited. 2560.
6.Pornpen Srisawasdi. Glycated hemoglobin standardization. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 2550; 35(1): 63-66.
7.Ohkubo, Y., Kishikawa, H., Araki, E., Miyata, T., Lsami, S., Motoyoshi, S., …Shichiri, M. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with noninsulin dependent diabetes mellitus: A randomized prospective 6 year study. Diabetes research and clinical practice 1995; 28: 103-117.
8.United States Renal Data System. Annual data report: Volume one: Atlas chronic kidney disease in the United States. 2009. [Internet]. [cited 2018 Apr 1]. Available from http://www.usrds.org
9.Thai Renal Replacement Therapy committee. Thailand renal replacement therapy year 2009. [Internet]. [cited 2018 Apr 1]. Available from from
http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/Images_upload/news/255/files
/Thailand_renalre-placement_therapy_2009-reduce.pdf
10.Shah IM, Mackay SP, McKay GA. Therapeutic strategies in the treatment of diabetic nephropathy - a translational medicine approach. Curr Med Chem. 2009; 16:997-1016.
11.Li T, Wu HM, Wang F, Huang CQ, Yang M, Dong BR, LiuGJ. Education programmes for people with diabetic kidney disease. 2010 [Internet]. [cited 2018 Apr 1]. Available from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007374.pub2/full.
12.Diabetes Association of Thailand under The Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Department of Medical Services, and National Health Security Office Clinical Practice Guideline for Diabetes. Bangkok: Sri Muang Printing. 2555.
13.Mendelay Ltd. Mendelay Desktop [Computer program] version 1.61.1.2016.
14.Higgins JP, Altman DG, Sterne JA. Assessing risk of bias in included studies. In Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [Internet]. The Cochrane Collaboration. 2011; Pp.8.1-8.53.[cited 2018 Apr 1]. Available from: http://www.cochrane-handbook.org.
15.The Cochrane Collaboration. Review Manager (RevMan) [Computer program] version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre. 2014.
16. Malinee Laopaiboon, Pisake Lumbiganon. Research synthesis in healthcare. Khon Kaen: Department of Biostatistics and Demography Faculty of Public Health Khonkaen University. 2552.
17. Songkran Boonprabang, Nongnut Oba, and Viruch Sirigulsatien. Effects of Protection Motivation Program on Health Behaviors and Glomerular Filtration Rate among Elders with Type 2 Diabetes. Journal of Nursing and Health Sciences 2560; 11(1): 38-48.
18. Apinya Muangkum, Siritree Suttajit. Effects of Patient Empowerment on Self-efficacy, Adherence and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes.Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2556; 8(3): 104-111.
19.Siriluk Thungtong, Tippamas Chinnawong, Ploenpit Thaniwattananon. Effects of Self-Management Support Program for Delayed Progression of Diabetic Nephropathy on Self-Management Behaviors and Clinical Outcomes in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus. Songklanagarind Journal of Nursing , 2558; 35(1): 67-84.
20. Pagels A.A., Hylander B., Alvarsson M. A multi-dimensional support programme for patients with diabetic kidney disease. Journal of Renal Care 2015; 41(3): 187–194.
21. Abbasi, B., Ghiasvand, R., Mirlohi, M. Kidney Function Improvement by Soy Milk Containing Lactobacillus plantarum A7 in Type 2 Diabetic Patients With
Nephropathy. Iranian Journal of Kidney Diseases 2017; 11(1): 36-43.
22. Taghizadeh, M. Metabolic Response to Mulberry Extract Supplementation in Patients With Diabetic Nephropathy. Iranian Journal of Kidney Diseases 2017; 11(6): 438-446.
23. Kazawa, K., Takeshita, Y., Yorioka, N., Moriyama, M. Efficacy of a disease management program focused on acquisition of self-management skills in pre-dialysis patients with diabetic nephropathy: 24 months follow-up. J Nephrol 2015; 28: 329-338.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-26