การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลมาตรการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และการให้ยาในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • แพรพรรณ ภูริบัญชา Office of Disease Prevention and Control 6 Khon kaen
  • บุญทนากร พรมภักดี Office of Disease Prevention and Control 6 Khon kaen
  • พิสมัย สุระกาญจน์ Office of Disease Prevention and Control 6 Khon kaen

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล, เบาหวาน, การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต, การให้ยา

บทคัดย่อ

การประเมินต้นทุนประสิทธิผล ของมาตรการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวาน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง  จำนวน 10,000 ราย ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และการให้ยา metformin  โดยอาศัย decision tree analysis model ด้วยการคิดต้นทุนในการให้บริการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะเบาหวาน และประสิทธิผลของมาตรการคิดจากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดจากการได้รับมาตรการป้องกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่สืบค้นจากเอกสารผลงานวิจัย และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

          ผลการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบกับประสิทธิผลพบว่า การให้มาตรการด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

ด้วยการให้ความรู้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย มีความคุ้มทุนสูงที่สุดต่อการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวาน โดยป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ 8,560 ราย ด้วยต้นทุน 5,872.6 ดอลลาร์สหรัฐ  การให้ยา metformin 7,830 ราย ด้วยต้นทุน 8,456.06 ดอลลาร์สหรัฐ  และผลการวิเคราะห์ความไว

โดยใช้ค่าความน่าจะเป็นต่ำสุดและสูงที่สุดของต้นทุนของการให้ความรู้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย พบว่า เมื่อเปลี่ยนแปลง ต้นทุนมาตรการให้ความรู้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้สูงขึ้นเกิน 72,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  จะส่งผลให้การใช้ยา metformin มีความคุ้มทุนประสิทธิผลมากกว่ามาตรการให้ความรู้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย  ส่วนผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง

          การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลนี้อยู่ภายใต้บริบท หรือมุมมองด้านการสาธารณสุขของประชากรโดยรวม หากเป็นมุมมองรายบุคคลแล้ว การให้ยา metformin อาจมีความจำเป็นในรายบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเบาหวานจากประวัติเบาหวานในครอบครัว และค่าดัชนีมวลกายที่สูงมากอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายแล้ว อาจพิจารณาให้ยา metformin ร่วมด้วย  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต้นทุนประสิทธิผลอย่างเป็นระบบของมาตรการให้ความรู้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ทั้งที่ใช้ยาและไม่ได้ยา metformin ในประเทศไทย เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือโครงการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยง จะนำมาซึ่งการลดภาระงบประมาณของประเทศโดยรวมในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13