ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย

ผู้แต่ง

  • พงศธร พอกเพิ่มดี Regional Public health office area 8
  • ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ The Office of Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen
  • กิตติพิชญ์ จันที The Office of Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen

คำสำคัญ:

ภูมิคุ้มกัน, วัคซีนคอตีบ

บทคัดย่อ

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน ภายหลังการได้รับวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคคอตีบในประชากรผู้ใหญ่ ภายหลังการให้วัคซีนกระตุ้น อำเภอที่ได้รับการให้วัคซีนกระตุ้นคอตีบ(dT) ทั้งสองเข็ม ในจังหวัดเดียวกัน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi- stage random sampling) ได้พื้นที่อำเภอเมือง และนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และสุ่มอย่างง่ายอำเภอละ 2 ตำบลต่อ ตำบลที่ได้รับวัคซีนฯ เข็มที่หนึ่งและเข็มสองมาแล้วภายใน 3-6 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 374 ราย หลังการให้วัคซีนเข็มที่หนึ่ง 196 ราย  หลังการให้วัคซีนเข็มที่สอง 178ราย เก็บตัวอย่างโลหิต 3-5ml.ต่อราย ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป นำเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าจำนวน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า หลังการให้วัคซีนกระตุ้นเข็มเดียวและสองเข็ม ประชาชนจะมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในระดับ Long term immunity ร้อยละ 95 และร้อยละ 98.9 ตามลำดับ สรุป การให้วัคซีนกระตุ้นหนึ่งเข็ม ในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ สามารถ ให้ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในระยะยาวได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13