แรงจูงใจของเภสัชกรที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของฝ่ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • ชนะพล ศรีฤาชา Faculty of Public Health Khon Kaen University
  • ณัฐธิมา ต่อศรี Ban Kwao Hospital, Chaiyaphum Province

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน, เภสัชกร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของเภสัชกรที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของฝ่ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ศึกษาคือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าเภสัชกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   อายุเฉลี่ย 31.5 ปี   สถานภาพสมรสโสด   รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 30,526.50 บาท ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนมาแล้วเฉลี่ย 7.3 ปี  แรงจูงใจของเภสัชกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   การดำเนินการของเภสัชกรเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการของฝ่ายเภสัชกรรมอยู่ในระดับมากเช่นกัน    แรงจูงใจของเภสัชกรมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  (r = 0.765, p value < .001) โดยปัจจัยด้านความรับผิดชอบและด้านการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการของฝ่ายเภสัชกรรม (r = 0.771, และ r = 0.716, p value < .001 ตามลำดับ) ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร สามารถร่วมกันพยากรณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการของฝ่ายเภสัชกรรมได้ร้อยละ 65.9

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-04